Skip to content

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger skal medvirke til at sikre kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres af de godkendte laboratorier på myndighedernes foranledning 


Referencelaboratoriets arbejde finansieres af Miljøstyrelsen med det formål at bistå myndigheder og godkendte støjlaboratorier med svar på tekniske spørgsmål om støj. Herudover udarbejder og arrangerer Referencelaboratoriet bl.a.:

  • løbende vedligehold af hjemmesiden, herunder listen over ”Godkendte Laboratorier”
  • sammenlignende støjmålinger hver 18. måned,
  • en årlig støjkonference (Store Støjdag)
  • orienteringer, som uddyber eller supplerer Miljøstyrelsens eksisterende vejledninger og bekendtgørelser mv.
  • kurser om “Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”

Kommende arrangementer:

Kurser i “Miljømåling  – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj” afholdes 29. maj -31. maj  2024 – Læs  mere og tilmeld dig under Nyheder.

Store Støjdag 2024 forventes afholdt mandag den 7. oktober 2024

Tilmed dig vores nyhedsbrev

Referencelaboratoriet har fra 2019 udsendt nyhedsbreve. Rent praktisk administreres dette af FORCE Technology, men nyhederne gælder kun for Referencelaboratoriet. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på nedenstående link:

Referencelaboratoriet

Det grundlæggende formål er at sikre, at de støjmålinger, der udføres af laboratorierne har en sådan kvalitet og et sådant omfang, at de er retvisende og fyldestgørende. Ud fra praktisk erfaring og kendskab til teoretiske modeller er det søgt at skabe en balance, så de nyeste og bedste metoder kan udnyttes, således at støjmålinger kan udføres effektivt og alligevel med tilstrækkelig kvalitet til en pålidelig sagsbehandling. For at målingerne kan gøre gavn i miljøforvaltningen, er der også lagt vægt på, at resultaterne kan formidles på en tillidsskabende og troværdig måde gennem overskuelige rapporter.

FORCE Technology (tidl. DELTA) varetager funktionen som Referencelaboratorium på området støj og vibrationer for Miljøstyrelsen.

Problemer med at printe dokumenter fra hjemmesiden i pdf-format kan muligvis løses ved at installere den nyeste Adobe Reader.

Back To Top