Skip to content

FAQs

2019-01: En kommune har et spørgsmål vedrørende støj fra en parkeringsplads, der tilhører en dagligvarebutik, men også benyttes af kunder til et apotek og et pizzeria.

Kommunen oplyser, at man er i planlægningsfasen og er ved at miljøvurdere området, hvor dagligvarebutikken skal ligge. Miljøvurderingen foretages i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

Dagligvarebutikken og de to øvrige butikker skal ligge i samme bygning. Der er adgang til den fælles parkeringsplads fra én indkørsel fra offentlig vej. Der er ikke mulighed for en alternativ indkørsel til apotek og pizzeria, og kunderne til disse deler derfor indkørsel og p-plads med dagligvarebutikken. Den langt overvejende del af trafikken til og fra p-pladsen vil blive til dagligvarebutikken. I denne trafik vil også indgå leveringer til dagligvarebutikkens varegård, der kun kan nås via p-pladsen.

 

Fra dagligvarebutikken har man modtaget en beregning af støjen fra butikken, der medtager støj fra faste anlæg (kølekompressor og afkast) samt levering af varer og afhentning af affald i varegården. Ingen trafik på p-pladsen er medregnet, heller ikke kørslen til og fra varegården med lastbiler.

 

Spørgsmål 1. Er det korrekt, at støjen fra p-pladsen, der vedrører dagligvarebutikken (herunder lastbilkørsel til og fra varegården), i forbindelse med miljøvurderingen ikke skal indgå i det samlede støjbidrag fra dagligvarebutikken?

 

Svar til spørgsmål 1:

Nej, det er ikke korrekt. Støj fra parkeringspladsen skal også indgå. Det fremgår af miljøvurderingslovens § 10, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om Miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)), at myndigheden skal inddrage de relevante kriterier i bilag 3. Af bilag 3, pkt. 2 fremgår, at der navnlig skal tages hensyn til: – indvirkningens kumulative karakter. Ligesom det konkrete projekt senere skal miljøvurderes i henhold til bilag 6, hvor det af punkt 1 b) fremgår, at projekters karakteristika især skal anskues i forhold til ”kumulation med eksisterende og/eller godkendte projekter”. Det betyder, at støj fra p-pladsen også skal indgå i vurderingen.

 

Spørgsmål 2. Hvis der skulle opstå støjklager vedrørende trafikken på p-pladsen når butikkerne er taget i brug, vil det så være muligt at påbyde dæmpninger af denne efter §42 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)?

 

Svar til spørgsmål 2:

Det afhænger af om parkeringspladsen er offentlig eller privat, og om virksomheden har råderet over parkeringspladsen. Støj fra varelevering til virksomheder kan kun reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, hvis støjen udsendes fra et område, som virksomheden har ejers fulde råderet over. Hvis støjen udsendes fra aktiviteter på offentlig vej eller offentlige arealer – herunder offentlige parkeringspladser, er der ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at gribe ind med påbud til virksomheden. Her henvises til politiet eller vejmyndigheden. Støj, der er medregnet i forbindelse med planlægningsprocessen jf. planloven og foregående spørgsmål vedr. regler for miljøvurdering af planer og programmer, skal altså ikke nødvendigvis medregnes i en konkret klagesag jf. § 42 i miljøbeskyttelsesloven, da miljøbeskyttelsesloven kun kan regulere støj, der kommer fra virksomhedens område.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top