Skip to content

FAQs

2023-03: En kommune har spurgt om begrebet ”Miljømålinger”. Hvad er det, og i hvilke situationer bør “Miljømålinger” benyttes?

I forbindelse med måling og beregning af ekstern støj dækker ”Miljømålinger” over ”Miljømåling – ekstern støj” (M-ES) og ”Miljømåling – trafikstøj” (M-TS).


M-ES: Ordningen er formelt oprettet med ”Kvalitetsbekendtgørelsen” i 1997 (siden “Analysekvalitetsbekendtgørelsen”) med det formål at sikre kvalitet i rapporter som ligger til grund for forvaltningsafgørelser i kommuner og andre myndigheder.
Ifølge Analysekvalitetsbekendtgørelsen skal M-ES benyttes ved Støjmålinger, der udføres som grundlag for forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov…. Med M-ES sikres, at resultater af målinger eller beregninger er udført af et godkendt laboratorium med kvalificeret personale og kontrolleret udstyr. Kravene til laboratoriet er beskrevet i Analysekvalitetsbekendtgørelsens Bilag 4. Rapporter af typen M-ES skal på forsiden mærkes med ”Miljømåling – ekstern støj”.


M-TS: Dette er et supplement til M-ES , der blev indført i 2011. Ordningen giver laboratorier mulighed for at foretage beregninger af trafikstøj fra vej og jernbane uden at være omfattet af godkendelsesordningens krav til måleudstyr. I 2011 skrev Miljøstyrelsen i en nyhed bl.a.: Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger håber med denne ændring at medvirke til, at der i flere tilfælde benyttes dokumenteret kvalificerede beregninger af trafikstøjen, når der planlægges for støjbelastede arealer. Miljøstyrelsen skal opfordre kommuner og andre, der rekvirerer trafikstøjberegninger, til at benytte sig af det nye kvalitetsstempel ”Miljømåling – trafikstøj”.
M-TS er udarbejdet efter retningslinjerne i ”Supplement til Kvalitetsbekendtgørelsen” RL20/96 . Rapporter af typen M-TS skal på forsiden mærkes med ”Miljømåling – trafikstøj”.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top