Skip to content

FAQs

2023-01: Er der krav til maksimalværdien for togstøj, hvis mindsteafstanden er overholdt?

Den generelle vejledende grænse for maksimalværdien af togstøj (LAmax) er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 1/1997 “Støj og vibrationer fra jernbaner”. Vejledningens formål er at vejlede myndigheder ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende banestrækninger:

  • Der gælder en mindsteafstand for arealanvendelsen på 50 meter fra fjernbanen og 25 meter fra øvrige strækninger – fx lokal- og S-baner. Afstanden måles til nærmeste spormidte.
  • Mindsteafstanden kan fraviges, hvis det ved målinger eller beregninger kan eftervises, at LAmax ikke overstiger 85 dB samtidig med at grænseværdien for vibrationer (Law=75 dB) kan overholdes.

Jf. den ældre beregningsvejledning “Beregning af støj fra jernbaner” fra 1985 skal LAmax bestemmes svarende til en integrationstid Slow for ”det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på banestrækningen”.
Som udgangspunkt vil grænseværdien for LAmax altså gælde inden for mindsteafstanden, men der står ikke noget i vejledningen fra 1997 og det tilhørende tillæg fra 2007 om, at der ikke kan fastsættes en grænse for LAmax længere væk end mindsteafstanden. Det må derfor bero på et skøn af den lokale myndighed.
I planlægningen af nye eller ombyggede banestrækninger vil samme tolkning som udgangspunkt være gældende.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top