Skip to content

FAQs

2022-02: Er det korrekt, at den nordiske støjberegningsmetode GPM er blevet ændret?

Ændringer i den nordiske støjberegningsmetode General Prediction Method (GPM).
Den nordiske beregningsmetode (General Prediction Method, GPM) er blevet ændret to gange siden den i 1980’erne blev indført i Danmark som beregningsmetode for bl.a. ekstern industristøj. Metoden er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.


Første rettelse blev indført i 2013, og forbedrede beregningerne af virkningen af skærme således, at denne blev kontinuerlig både for den del af støjen, der passerede over skærmen og den del af støjen, der passerede rundt om skærmkanterne. Rettelsen er beskrevet her og længere nede i dette svar. Med rettelsen undgik man diskontinuiteter i form af ulogiske ”spring” i de beregnede lydtrykniveauer, når der blev beregnet støjkonturer (farvede kort over støjens udbredelse).
Anden rettelse blev indført i 2019, og forbedrede beregningerne af virkningen af støjskærme, når der optrådte mere end én skærm mellem støjkilde og modtagerpunkt. Denne rettelse er beskrevet her.

Begge rettelser er implementeret i støjberegningsprogrammet SoundPLAN. Programmet giver mulighed for at beregne med både udgaven før 2019 og udgaven efter 2019 (kaldt GPM 2019). Dermed har man mulighed for at undersøge, om ændringerne i GPM 2019 har en væsentlig indflydelse på tidligere beregnede støjbidrag, hvilket normalt ikke er tilfældet.


Bemærkninger i forbindelse med rettelsen i 2013:

Referencelaboratoriet blev gjort opmærksom på en uhensigtsmæssighed i den nordiske beregningsmetode for industristøj (på engelsk: General Prediction Method, GPM), der betyder, at virkningen af skærme fjernes på en ikke-kontinuert måde, når bredden af skærmen bliver lille i forhold til bølgelængden. Dette gælder ikke for højden af skærmen, hvor der er en kontinuerlig reduktion af skærmens virkning med faldende højde af denne.

Dette medfører, at når GPM benyttes til beregning af støjkonturkurver (på grundlag af mange beregningspunkter i et netværk), vil man kunne se ulogiske spring i støjkurverne.

Producenten af SoundPLAN har gennem mange år benyttet en egenudviklet, modificeret udgave af GPM’s metode for beregning af skærmens breddemæssige dæmpning for at undgå dette problem. Denne metode har ikke været beskrevet eller i øvrigt annonceret og har også givet anledning til ulogiske resultater.
For at råde bod på dette har Referencelaboratoriet modificeret formlen, der beregner den breddemæssige dæmpning, når skærmen bliver smal, så den svarer til beregningen af den højdemæssige dæmpning, hvad angår reduktion af skærmvirkningen.
Referencelaboratoriet har i samarbejde med SoundPLAN Nord foretaget tests af virkningen af denne nye ændring, og disse tests viser, at der generelt kun er mindre afvigelser mellem resultaterne beregnet med den umodificerede GPM, den af SoundPLAN indførte modifikation og den af Referencelaboratoriet foreslåede ændring. I de fleste tilfælde er der ingen forskel, men når lyden snitter en skærmkant, vil der for den enkelte kildes totale bidrag (summen af heloktavbidragene) kunne opstå afvigelser på op til 0,8 dB i forhold til SoundPLAN’s hidtidige modifikation, afhængigt af bl.a. den spektrale energifordeling i kildespektret. Når der er tale om mange støjbidrag i et immissionspunkt svarende til en typisk mellemstor virksomhed, viste testen, at der ikke var forskel på resultaterne.

Da SoundPLAN er dominerende på det danske marked, er situationen altså, at de fleste beregninger foretaget ifølge GPM (industri, motorsport mv.) potentielt har afveget en smule fra resultater opnået med den oprindelige GPM. Referencelaboratoriet har derfor af praktiske grunde i samarbejde med Miljøstyrelsen besluttet at anbefale SoundPLAN at lade den af Referencelaboratoriet udviklede modifikation træde i stedet for SoundPLAN’s egen modifikation. SoundPLAN har meddelt, at Referencelaboratoriets modifikation vil blive indført fra version 7.3, der frigives ultimo november 2013.

I praksis vil beregninger foretaget med ældre versioner af SoundPLAN – eller andre støjberegningsprogrammer – forvaltningsmæssigt stadig være gældende. Beregninger med GPM bør efter frigivelsen af version 7.3 foretages med denne nye version, som efter Miljøstyrelsens vurdering er i bedre overensstemmelse med anvisningerne i Vejledning 5/1993.

Referencelaboratoriets modificerede formel kan findes i dette dokument, således at andre producenter af støjberegningsprogrammer ligeledes kan indføre ændringen.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top