skip to Main Content

FAQs

2016-02: Referencelaboratoriet modtager med mellemrum klager over ”Miljømålinger”. Det er som oftest tilsynsmyndigheder eller borgere, der enten er usikre på de benyttede metoder eller på resultaterne i en rapport af typen ”Miljømåling – ekstern støj”. Hvordan klager man over en rapport af typen ”Miljømåling – ekstern støj”?

Referencelaboratoriet har ikke – i udgangspunktet – midler til at granske rapporter, med mindre der er tale om helt principielle forhold eller gentagne klager over et specifikt laboratorium eller en certificeret person. Referencelaboratoriets styringsgruppe skal ”godkende” en granskning foretaget af Referencelaboratoriet.

 

Almindeligvis kan en myndighed bestille et af de godkendte laboratorier på listen til at vurdere rapporten for myndighedens egen regning. Der findes i appendiks 6 i RL20/96 en minutiøs liste over punkter, som skal indgå i en ”Miljømåling – ekstern støj”- rapport og som kan danne udgangspunkt for en vurdering.

 

Det er DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, der fører tilsynet med de akkrediterede laboratorier, og det er Certificeringsordningen, der fører tilsyn med de laboratorier, der har certificerede personer tilknyttet. For de certificerede personer kan Referencelaboratoriet anmode Certificeringsordningen om at tage hånd om sagen – og der er også fortilfælde, hvor Referencelaboratoriet har kontaktet DANAK, i forbindelse med en sag vedrørende et DANAK-akkrediteret laboratorium.

 

For akkrediterede laboratorier er klagegangen:

1) Ret henvendelse/klag til virksomheden, der har rekvireret rapporten. Virksomheden kan så klage/rette henvendelse til laboratoriet.
2) Hvis der ikke kommer noget fornuftigt ud af 1): Ret henvendelse til DANAK.
3) Hvis der ikke tilstrækkeligt hurtigt kommer et brugbart resultat ud af 1) eller 2): Ret henvendelse til laboratoriet.
4) Hvis hverken 1), 2) eller 3) virker: Ret henvendelse til Referencelaboratoriet.

 

DANAK-akkrediterede laboratorier er pligtige til at have et kvalitetssystem, der bl.a. anviser hvordan klager registreres og håndteres, herunder også myndigheders eventuelle klager. DANAK vil ved tilsynsbesøg blive opmærksom på klagen og vurdere, om laboratoriet har håndteret klagen korrekt. Det kan tage tid før DANAK opdager en klage, der er typisk 18 måneder mellem hvert tilsynsbesøg. Derfor kan DANAK være uvidende om en korrekt registreret klage i lang tid.

 

For certificerede personer er arbejdsgangen nogenlunde den samme, dog er de certificerede pligtige til at indberette klager til Certificeringsordningen. Sidstnævnte vil desuden af egen drift reagere, hvis den bliver vidende om personer, der i flere omgange leverer mangelfulde rapporter. Desuden indkalder Certificeringsordningen hvert år lister med de certificeredes rapporter af typen ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj” og udvælger et antal rapporter til granskning. Dermed har Certificeringsordningen en god føling med kvaliteten af de certificeredes rapporter.

 

Ovenstående ”klageprocedure” kan virke lidt omstændelig, men en af årsagerne er, at der ligger en konkret aftale mellem virksomheden og laboratoriet, som almindeligvis indeholder fortrolighed – det vil sige, at laboratoriet ikke altid kan udtale sig uden virksomhedens samtykke. Erfaringsmæssigt vil langt de fleste tvister/misforståelser afklares ved at stille nogle opklarende spørgsmål til virksomheden, som straks formidler disse videre til laboratoriet.

Back To Top