Skip to content

FAQs

2015-09 En kommune har en sag om bygningstransmitteret støj fra et diskotek, placeret på 1. sal, til en spiserestaurant placeret i stueetagen. En måling viser at diskotekets støjbidrag i restauranten udgør ca. 50 dB(A) for den almindelige støj og 49 dB(A) i det lavfrekvente frekvensområde (10-160Hz). Diskotekets aktiviteter indeholder støj af impulslignende karakter (håndtering af materiel, trampen i gulvet osv.), og kommunen vurderer umiddelbart, at der er basis for at tildele et impulstillæg på 5 dB. Hvis der skal korrigeres for impulser, gælder impulstillægget så både for den ”almindelige” støj og den lavfrekvente støj? I spørgsmål/svar 2009-17 kan man læse: ”Det er Referencelaboratoriets vurdering, at en restaurant er, eller kan være, støjfølsom og på det grundlag anbefales det at benytte grænseværdierne for kontorer”. Da der i de fleste restauranter forekommer støj fra baggrundsmusik, øvrige gæster og køkken, har kommunens sagsbehandler umiddelbart svært ved at forstå sammenligningen med et kontor. Denne beder derfor om en uddybning af de forudsætninger, som skal være opfyldt, for at en restaurant kan klassificeres som støjfølsom.

Vedr. impulser: På side 26 i MST vejledning 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø” kan man læse, at hvis støjen er impulsagtig, skal de forslåede grænser reduceres med 5 dB, hvilket svarer til et impulstillæg på 5 dB. Der skelnes ikke mellem lavfrekvente impulser og ”almindelige” impulser, hvorfor Referencelaboratoriet mener, at der både skal gives impulstillæg på 5 dB for LF-støjen og den almindelige støj.

 

Vedr. grænseværdier for restauranter: Svar 2009-17 er formuleret som ”Det er Referencelaboratoriets vurdering, at en restaurant er, eller kan være, støjfølsom…”. Hvis tilsynsmyndigheden ikke mener, at restauranten er støjfølsom, kan kommunen anvende grænseværdierne for virksomheder i stedet (side 23 i vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”). Men vær opmærksom på, at det jo ikke nødvendigvis er alle steder i restauranten, at man kan høre køkkenet, at der kan høres baggrundsmusik samt at der i nogle typer restauranter er/var god skik at tale sagte sammen.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top