Skip to content

FAQs

2014-02: Mellem en virksomhed og en bolig ligger en privat fællesvej. Vejen tilhører boligen, men den benyttes også af bagvedliggende boliger. Boligen ligger i områdetype 5 (åben, lav boligbebyggelse) og virksomheden i områdetype 3 (blandet bolig og erhverv). Skal støjgrænserne også overholdes på den private fællesvej, eller gælder disse alene på den matrikel, hvorpå boligen ligger?

I MST vejledning 5/1984 afsnit 7.1 står: ”Støjgrænserne for et konkret område skal principielt overholdes på ethvert sted i området.” og i MST vejledning 1/2012 (Vindmøllevejledningen) står: ”Områder, der er lokalplanlagt til boligformål, er støjfølsom arealanvendelse. Områder, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål er også støjfølsom arealanvendelse, hvis der kan opføres eller indrettes boliger i hele området. Dog er vejarealer, parkeringspladser, regnvandsbassiner og tilsvarende arealanvendelse samt delområder i en lokalplan, der specifikt er udlagt til ikke-støjfølsom arealanvendelse, ikke at betragte som støjfølsomme.”

 

På grundlag af dette vurderer Miljøstyrelsen, at de vejledende grænseværdier for støj principielt skal overholdes overalt i området, men at arealet, der er udlagt til vej, ikke betragtes som støjfølsomt, og at grænseværdien derfor ikke gælder her.

Back To Top