Skip to content

FAQs

2013-06: I Miljøstyrelsens vejledninger bruges betegnelsen ’Lr’ i forhold til støjgrænser. Hvad står ”r” for i Lr?

”L” står for Level (Niveau) og ”r” for ”Rating”.

Lr er lig det ækvivalente støjniveau LAeq plus et eventuelt genetillæg og plus en eventuel tidskorrektion. Genetillægget er 5 dB, hvis der i støjen er en tydelig hørbar tone, eller hvis støjen har tydeligt hørbare impulser. I øvrige tilfælde er genetillægget 0 dB. Hvis der både er tydeligt hørbare toner og impulser i støjen gives kun eet genetillæg, det udløser altså ikke et 5+5=10 dB’s tillæg. Tidskorrektionen gives hvis støjen ikke forekommer i hele referenceperioden (fx 8t, 4t, 1t og ½t).

Toner giver kun tillæg i den del af referenceperioden, hvor tonen er til stede (og i øvrigt er tydelig hørbar i et nabopunkt). Impulser udløser tillæg i hele referenceperioden. Hvis der hos en nabo både høres tydeligt hørbare toner og impulser, og hvis tonen ikke er tydelig hørbar i hele referenceperioden, er det derfor ikke ligegyldigt om man tildeler et tonetillæg eller et impulstillæg. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det at tildele impulstillægget.

Back To Top