Skip to content

FAQs

2012-02: Grænseværdier for vindmøller i industriområder Gælder der grænseværdierne for støj fra vindmøller i industriområder (områdetype 1 og 2 omtalt i Vejledning 5/1984)? Vindmøllebekendtgørelserne nævner kun ”det åbne land” og ”områder til støjfølsom arealanvendelse”.

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/2012: ”Støj fra vindmøller”, at erhvervsområder o.l. som hovedregel ikke er støjfølsom arealanvendelse. Hvis der er delområder indenfor et erhvervsområde, hvor lokalplanen åbner mulighed for boliger, eller som faktisk anvendes til boliger, bør disse delområder dog betragtes som støjfølsom anvendelse. Virksomheder er ikke støjfølsomme.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top