Skip to content

FAQs

2006-12: En virksomhed (træindustri) ønsker at udvide produktionen, hvilket medfører nye bygninger, nye eksternt støjende komponenter og nedlæggelse af eksisterende eksterne støjkilder. Produktionen vil foregå i nye bygninger, der dels virker som støjkilder, dels skærmer for en del af støjen fra det eksisterende anlæg. I en rapport af typen ”Miljømåling – ekstern støj” dokumenteres det, at den fremtidige støjbelastning i et immissionspunkt bliver 42 dB(A) i natperioden. Den udvidede usikkerhed (tidligere benævnt ubestemtheden) angives til 4 dB. Støjbidraget i immissionspunktet er før udvidelsen beregnet til 44 dB(A) i natperioden. Rapporten indgår i ansøgningen vedrørende udvidelsen. Tilsynsmyndigheden (i kraft af et miljøfællesskab) spørger Referencelaboratoriet, om virksomheden skal dokumentere, at den vil kunne overholde grænseværdien på 40 dB(A) uden ”lempelse” svarende til den udvidede usikkerhed, eller om tilladelsen kan gives, hvis blot 40 + 4 = 44 dB(A) ikke overskrides.

Er der tale om en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed, skal det sandsynliggøres, hvilken grænseværdi der kan overholdes. I sådanne tilfælde accepteres ikke overskridelser af den gældende grænseværdi, ej heller ikke-signifikante overskridelser. Det er altså grænseværdien på 40 dB(A), der skal overholdes. Hvis der beregnes et bidrag på 42 dB(A), er sandsynligheden 50 % for, at det ”sande” bidrag er 42 dB(A) eller højere. Dermed vil der fra starten være en betydelig sandsynlighed for, at 40 dB(A)-grænsen er overskredet. I den aktuelle sag skal virksomheden derfor foretage/planlægge yderligere dæmpninger, så det beregnede bidrag kommer ned på 40 dB(A) eller mindre. Hvis sådanne dæmpninger ikke er mulige, må tilsynsmyndigheden overveje alligevel at tillade udvidelsen med en lempet grænse på 42 dB(A). I forbindelse med tilsyn (kontrol) af eksisterende virksomheder er der præcedens for, at tilsynsmyndigheden ikke skrider ind, selvom støjbelastningen overskrider grænseværdien, blot overskridelsen ikke er signifikant (dvs. mindre end den udvidede usikkerhed). Se Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1984, afsnit 7.5.2.

Kategorier Spørgsmål og svar
Back To Top