skip to Main Content

FAQs

2006-02: Et boligområde ønskes placeret tæt på et industriområde. Boligernes bygherre pålægges at støjdæmpe med en vold el.lign., så de vejledende grænseværdier overholdes døgnet rundt i boligområdet. Et rådgivende og certificeret ingeniørfirma har lavet en beregning for én virksomhed med en forudsætning om, at den støjer maksimalt i forhold til tilladelsen, dvs. 60 dB(A) i eget skel mod anden virksomhed. Med udgangspunkt i denne beregning er der dimensioneret en støjvold/støjskærm (højde/bredde/længde/placering), der dæmper støjen fra denne virksomhed tilstrækkeligt i det planlagte boligområde. Men hvad med de andre virksomheder i industriområdet og eventuelle kommende virksomheder? Skal det samlede bidrag fra alle virksomheder overholde de vejledende grænseværdier i området?

Det er hver virksomheds bidrag, der skal overholde de vejledende grænseværdier for boligområdet. Altså vil fx 10 virksomheder, der hver især bidrager med 35 dB(A) om natten, samlet give anledning til et støjbidrag på 45 dB(A). Der henvises i øvrigt til Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4/2006, afsnit 12.1. Miljøstyrelsen meddeler, at kommunen har mulighed for at anlægge en skærpet vurdering af industristøj til grund for planlægningen, men at dette ikke er almindeligt.

Back To Top