Skip to content

Spørgsmål og svar

2015-04: En kommune har fået klager over støj fra hundegøen fra en hundeskole, og spørger om det kan komme på tale, at der er tydeligt hørbare impulser hos klager i denne form for støj.

Miljøstyrelsen har givet følgende svar: Der er ikke vejledende støjgrænser for hundekenneler og tilsvarende virksomheder med dyrehold, jævnfør afsnit 2.2.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: ”Det kan være uhensigtsmæssigt at vurdere støjen fra en virksomhed med dyrehold (specielt…

Read more

2015-03: En kommune spørger, om der kan forventes tydeligt hørbare impulser i støjen fra en nyanlagt kunststofbane. I eksemplerne i MST vejledning 5/1984 (afsnit 9.8.2) er ikke angivet støj fra boldspil.

Hvis der er bander om (kunststof)banen, vil fodboldspil normalt give anledning til tydeligt hørbare impulser, når hårde bolde med stor fart rammer disse. Bolde, der rammer målrammen på en almindelig græsbane, kan også give impulslyde. Og så er der spillerenes…

Read more

2015-02: En dagligvarebutik planlægges opført op ad et tidligere sommerhusområde, der er under omdannelse til åben lav boligbebyggelse. Nogle grunde har stadig sommerhusstatus. Gælder de mere restriktive grænseværdier for sommerhusområder stadig for de tilbageværende sommerhuse?

Ja, det er den faktiske anvendelse, der er afgørende for fastsættelsen af grænseværdierne. Men grænseværdierne i MST vejledning 5/1984 er vejledende, og kommunen kan fastsætte andre grænseværdier.

Read more

2015-01: En kommune har modtaget en klage over støj fra nogle unge mennesker, som holder i deres biler og spiller høj musik. De holder på et areal, som tilhører en tankstation, som der dermed er offentlig adgang til. Men samtidigt er tankstationen jo en virksomhed. Er det Ordensbekendtgørelsen (tidligere Politivedtægten), og dermed politiet, som skal regulere forholdet, eller er det Miljøbeskyttelsesloven, og dermed kommunen, som skal regulere forholdet?

Støjen er sammenlignelig med bankning af måtter, åbne porte til støjende bilvaskemaskiner, støvsugning mv., som kommer ind under miljøloven. Hvis musikken kommer fra kundernes biler, så er det virksomhedsstøj. Hvis det ikke er kunder, kan tankstationen bede de støjende bilejere…

Read more

2014-03: En vindmølle er opstillet i 1995, og er derfor målt og godkendt efter Vindmøllebekendtgørelse BEK 304/1991. På grund af klager er ejeren af møllen i 2014 blevet pålagt at dokumentere støjbidraget fra vindmøllen. Hvilken vindmøllebekendtgørelse skal benyttes i forbindelse med måling af kildestyrke og beregning af støjbidrag?

Der henvises til den seneste vindmøllebekendtgørelse, som i foråret 2019 er Bekendtgørelse 135 af 7. februar 2019. I §15 findes svaret.

Read more

2008-02: Ved støj fra et friluftsteater beliggende ca. 90 meter fra bolig i det åbne land (områdetype 8) er der målt 10 meter fra bolig, men beboeren mener at der skal måles på det mest støjbelastede sted i haven, der er ca. 15 meter nærmere friluftsteateret. Hvor er det korrekte sted at måle ved boliger i det åbne land?

Ofte benyttes følgende formulering i forbindelse med støjvilkår i det åbne land: ”Støjen skal måles/beregnes ved boligens udendørs opholdsareal i umiddelbart tilknytning til denne”, idet det åbne land som hovedregel ikke betragtes som støjfølsomt. I praksis er ”umiddelbar tilknytning” udlagt…

Read more

2008-03: Skal en gokartbane, der udelukkende benyttes til udlejning, reguleres efter Vejledning nr. 2/2005: Støj fra motorsportsbaner, Vejledning nr. 5/1984: Støj fra virksomheder eller Vejledning nr. 7/2006: Støj fra forlystelsesparker?

Motorsportsbaner skal reguleres som en godkendelsespligtig virksomhed; og der er ikke tale om en forlystelsespark. Forlystelsesparker er defineret i vejledning 7/2006 ved at der findes mere end fem faste, kørende forlystelser. Retningslinjerne for motorsportsbaner fremgår af vejledning 2/2005, idet der…

Read more

2008-05: Når et støjvilkår skal overholdes, skal man så for en målt eller beregnet støjbelastning tage hensyn til ubestemtheden af på støjbelastningen, når det afgøres, om dette er tilfældet?

Ja, ubestemtheden indgår, fordi støjgrænsen skal være signifikant overskredet med mindst ubestemtheden på støjbelastningen. Dette kan også udtrykkes ved, at hvis støjbelastningen minus ubestemtheden ikke overskrider støjgrænsen, vil miljømyndigheden normalt ikke gribe ind.

Read more
Back To Top