Skip to content

Spørgsmål og svar

2009-15: Kan støjen fra et diskotek tildeles et 5 dB impuls- eller tonetillæg? I den aktuelle sag hørtes i klagers lejlighed over diskoteket impulsagtige tromme- og baslyde fra musikanlægget, og man kunne høre passager i musikken, der kortvarigt indeholdt toner.

Toner fra musikken tildeles ikke tonetillæg jf. Miljøstyrelsens Vejledning 3/1982 ”Støj og lugt fra restauranter” side 7. Men toner fra andre kilder fx diskotekets ventilatorer kan godt udløse et tonetillæg. Impulser fra musikken kan godt udløse et impulstillæg, hvis disse…

Read more

2009-16: En strømgiver til et el-hegn på landbrugsejendom A afgiver kliklyde, der er generende for naboen på landbrugsejendom B, der har stuehus tæt på strømgiveren. Er der mulighed for, at kommunen kan gribe ind?

Kun hvis landbrugsejendom A drives erhvervsmæssigt, og støjen derfor er virksomhedsstøj, kan kommunen gribe ind. Det er ikke et energiproducerende anlæg (som ville være den eneste anden mulighed for at anvende Miljøbeskyttelseslovens § 42), og heller ikke et støjende motordrevet…

Read more

2009-18: En industrigrund deles af tre virksomheder. De tre virksomheder deles om de interne veje til personbiler og lastbiler, og de deles også om en intern p-plads til personalets personbiler. Fra virksomhedens grund vil der være støjbidrag fra personbilkørsel inkl. parkering, fra lastbilkørsel, fra af- og pålæsning af lastbiler ved læsseramper og nogle gange fra kølebiler, som henstilles på p-pladsen med køleanlægget i gang. Hvilke støjbidrag skal regnes som vejtrafikstøj, og hvilke skal regnes som virksomhedsstøj?

Når der ikke er offentlig adgang til at parkere på grunden, er der tale om virksomhedsstøj. Støjen fra trafikken til og fra virksomhederne via denne grund, samt andre støjende aktiviteter på grunden, skal medregnes til de respektive virksomheder.

Read more

2009-19: Må man udsende en rapport af typen ”Miljømåling – ekstern støj”, der udelukkende rapporterer resultatet af en eller flere kildestyrkemålinger?

Ja. I RL 20/96 står der ”Støjmålinger udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger og retningslinjer…” (afsnit 4.2) og ”Under hensyntagen til måleubestemtheden konkluderes, om eventuelle grænseværdier er overholdt eller overskredet….” (afsnit A.6.3 om rapportering). Da der normalt ikke er grænseværdier…

Read more

2009-20: I forbindelse med beregning af vejtrafikstøj ved en børnehave spørges der, om man kan nøjes med at beregne Lday og sammenholde denne med grænseværdien Lden = 58 dB(A). Børnehaven har åbent fra kl. 07 til 17, som ligger inden for dagperioden defineret i Miljøstyrelsens Vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”.

Nej. Det er Lden, der skal beregnes og rapporteres ud fra en betragtning om, at grænseværdien er fastlagt under hensyntagen til den genevirkning, man vil opleve, når man er udsat for trafikstøj over et døgn. Derfor giver det ikke mening…

Read more

2010-01: På grund af pladsmangel hos buskompagniet overnatter i værste fald 8 busser på busholdepladsen ved en togstation. Det betyder, at busserne skal holde 3-5 minutter i tomgang for at få tryk til bremser etc. tidligt om morgenen inden første udkørsel. Tomgangsstøjen, der kan starte kl. 04-05, har givet anledning til klager fra de nærliggende etageboliger. Der er adgang til busholdepladsen for almindelige biler, den er bl.a. adgangsvej til en parkeringsplads. Er en sådan offentlig tilgængelig busholdeplads reguleret som industristøj eller som vejtrafikstøj?

Busterminaler og -endestationer er at betragte som virksomheder, hvis de benyttes af mere end én linje. Det gælder, selvom der er offentlig adgang til området på grund af en bagvedliggende parkeringsplads eller lign. På det grundlag kan kommunen kan godt…

Read more

2010-02: På grund af ombygninger skal en dagligvareforretning fremover have indkørt varer via en rute på fortovet, hvilket kan give støj fra palleløftere, tomgang mv. Skal denne støj medregnes i forretningens støjbidrag?

I tilfælde, hvor støjen frembringes på et område med offentlig adgang kan nedenstående huskeregel ofte bruges: Hvis området kan indhegnes, hører det med til virksomhedens område, og støjkilder på området kan derfor medregnes til virksomhedens støjbelastning. Da et fortov ikke…

Read more
Back To Top