Skip to content

Spørgsmål og svar

2024-01: Et laboratorium skal i forbindelse med en støjkortlægning af en virksomhed fastlægge immissionspunkter omkring virksomheden, herunder i et område, der i kommuneplanrammen er udlagt til blandet boliger og erhverv (områdetype 3), men i lokalplanen er udlagt til erhverv (områdetype 2). Der er i det konkrete område ingen boliger, og spørgsmålet er derfor, om der overhovedet skal placeres immissionspunkter i området? Normalt vil man jo placere immissionspunkter i nærheden af boliger på opholdsarealer og/eller på facader

Svar: Svaret på dette spørgsmål er under revision. Opdateres snarest

Read more

2023-04: Et laboratorium spørger om, hvad den vejledende grænseværdi er på udendørs opholdsarealer for områder udlagt til kontorer i henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje.

Svar:  Der er samme grænseværdi for områdets udendørs opholdsarealer som ved facader til bygninger:Grænseværdierne gælder for områder, som beskrevet i vejledningens afsnit 2.2.1: Områder udlagt til liberale erhverv, hvor der ikke er boliger, kan udlægges ved støjniveauer op til 63…

Read more

2023-03: En kommune har spurgt om begrebet ”Miljømålinger”. Hvad er det, og i hvilke situationer bør “Miljømålinger” benyttes?

I forbindelse med måling og beregning af ekstern støj dækker ”Miljømålinger” over ”Miljømåling – ekstern støj” (M-ES) og ”Miljømåling – trafikstøj” (M-TS). M-ES: Ordningen er formelt oprettet med ”Kvalitetsbekendtgørelsen” i 1997 (siden "Analysekvalitetsbekendtgørelsen") med det formål at sikre kvalitet i…

Read more

2009-10rev: En certificeret person har overtaget en sag, hvor der i beregningerne af støjen fra virksomheden indgår kildestyrker, der er målt for mere end 10 år siden. Den certificerede person mener, at kildestyrker, der er målt for mere end 5 år siden, er forældede ud fra en betragtning om, at de certificerede kun har pligt til at gemme data i 5 år.

Der er ingen ”regler” for, hvor hyppigt en støjkilde skal genmåles, men Referencelaboratoriet har udgivet Orientering 52 "Genmåling af støjkilder" i 2018,  hvori der gives råd om hyppigheden af genmålinger under hensyntagen til virksomhedens størrelse, antallet af støjkilder m.m.  …

Read more

2020-02: Er det muligt at rapportere den forventede støjbelastning fra en virksomhed, der er under planlægning som ”Miljømåling – ekstern støj” (M-ES)? Normalt anbefales det, at den samlede ubestemthed skal være mindre end 3 dB, men når der ikke kan måles, fordi virksomheden – eller en udvidelse af denne – endnu ikke er opført, kan det være svært at opnå så lille en ubestemthed. Og dermed kan man ikke rapportere som M-ES

Svar 2020-02 Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt fremover/fortsat at acceptere, at støjberegninger vedrørende planlagte virksomheder rapporteres som M-ES. Derved sikres, at det er kvalificerede personer, der udfører beregningerne, at de korrekte procedurer og vejledninger følges, og at…

Read more
Back To Top