skip to Main Content

Nyheder

Store Støjdag 2019 tiltrak stort publikum

Hvilken effekt har vindmøllestøj på vores helbred? Dette var et af de mange interessante emner på dette års program for Store Støjdag den 7. oktober 2019 holdt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger.

Flere end 120 deltagere lyttede med, da Kræftens Bekæmpelse præsenterede deres seneste forskningsresultater om helbredseffekter af vindmøllestøj. Projektets overordnede konklusion var, at der ingen dokumenteret sammenhæng er mellem vindmøllestøj og helbred. Dog indikerede forskningsresultaterne, at støj kan påvirke visse sygdomsramte grupper.
Yderligere detaljer om resultaterne fra Kræftens Bekæmpelses forskningsprojekt findes her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forskning/2019/Marts/Vindmoelle-stoej-og-helbred.aspx

Store Støjdag bød på mange andre spændende indlæg blandt andet om, hvordan impulser i støjen fra virksomheder skal behandles og administreres. Impulsstøj er almindeligvis kortvarige lyde (en brat begyndelse af en lyd), som opstår, fx når en dør smækker eller ved et kraftigt slag med en hammer. Impulsstøjen kan være til stor gene for naboerne, og der skal gives et tillæg til støjbelastningen, hvis impulserne er tydeligt hørbare. Impulsers tydelighed skal bedømmes netop der, hvor naboen oplever støjen – ikke hvor selve støjkilden er placeret.

Impulsstøj bedømmes subjektivt og håndteres i mange tilfælde forskelligt blandt støjrådgivere. Der er i lang tid efterspurgt en objektiv metode både fra myndighedernes og rådgivernes side. Da det fremstår uklart, på hvilket grundlag en rådgiver skal rapportere et støjtillæg på grund af impulser, kan det i mange tilfælde være vanskeligt for myndighederne at vurdere, om støjgrænserne er overholdt eller ej. Torben Holm Pedersen fra Referencelaboratoriet gav tilhørerne en grundig introduktion i, hvordan støjtillægget bliver bedømt og håndteret forskelligt. Torben pointerede, at selv om impulser ofte kun bidrager lidt til de samlede, midlede støjbidrag over fx 8 timer, kan det være til stor gene for naboerne. Der findes en objektiv målemetode, der dog ikke dækker alle problemstillinger. Men bruges denne metode, vil det give mere ensartede bedømmelser af impulserne. Rapporten kan hentes her

Per Finne, seniorspecialist i Akustik hos FORCE Technology, præsenterede nye kildedata til beregning af togstøj. Disse data skal indgå i en revision af datagrundlaget i støjberegningsprogrammet NORD2000.

NORD2000 benyttes i dag på landsplan til beregning af trafikstøj i Danmark, og hovedparten af datakilderne for togstøj stammer fra målinger udført før år 2000. Derfor skal kildedata ajourføres med nye måleresultater, så støjberegningerne bliver tidssvarende og omfatte de tog, der aktuelt er på banen i dag.

Deltagerne kunne desuden høre om WHO’s nyeste støjguide for Europa, om støj fra flugtskydningsbaner, lydisolering af huse mod lavfrekvent støj, genmåling af støjkilder (hvor ofte skal virksomhederne have målt deres støjkilder?), en ny metode til måling af kildestyrker for støjkilder og i det hele taget blive opdateret med seneste nyt indenfor støjberegningsmetoder, standardisering og certificering.

I de mellemliggende pauser var der åbent til udstillerområdet, hvor deltagerne kunne både se og høre om relevant udstyr og software.

 

Back To Top