Skip to content

Verifikation af software til beregning af ekstern støj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 37 Referencelaboratoriet Gældende 2006

Verifikation af software til beregning af ekstern støj

Hovedparten af rapporter af typen ”Miljømåling – ekstern støj” indeholder resultater, der helt eller delvist er fremkommet ved hjælp af software. Det er derfor vigtigt, at denne software er kontrolleret i lighed med kontrollen af måleudstyr og personer, der er certificerede eller akkrediterede til at foretage støjmålinger, der rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj”. Ifølge RL 20/96 ”Kvalitetskrav til ”Miljømåling – ekstern støj””, Appendix 5, skal leverandøren af software, som bruges til ”Miljømåling – ekstern støj”, i forbindelse med ændringer (opdateringer) dokumentere, at programmet fortsat (eller igen) giver korrekte resultater. Det er Referencelaboratoriets opfattelse, at dette ikke altid sker. Ligeledes kan der være et behov for at kontrollere egenudviklet software eller beregninger foretaget ved hjælp af regneark eller lignende.
På dette grundlag er det besluttet at offentliggøre regneeksempler til brug for test af en del af den software, der er tilgængelig ved beregninger af ekstern støj. Der er her udarbejdet testeksempler for industristøj og støj fra motorsport. For tog- og vejtra-fikstøj skal beregningerne i nær fremtid foretages ved hjælp af Nord2000. Miljøstyrelsen har i forbindelse med Miljøprojekt nr. 1111 ”Revised test cases for control of Nord2000-road” offentliggjort testeksempler for vejtrafikstøj. For flystøj findes der testeksempler i Vejledning nr. 5/1994 fra Miljøstyrelsen.

Back To Top