Skip to content

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 32 2019 om støjsvag varelevering

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøstyrelsen. Vejledning 32/2019 om støjsvag varelevering -Miljøstyrelsen Supplerende 2019

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 32 2019 om støjsvag varelevering

Formålet med vejledningen er at give kommunerne og butiks- og transportbranchen redskaber, så varelevering kan mindske støjgener for naboerne. Endvidere har vejledningen til formål at sikre et ensartet administrationsgrundlag for kommunerne i forhold til støj fra varelevering ved eksisterende butikker. Redskaberne bygger dels på eksisterende muligheder, jf. planloven (kapitel 2) og miljøbeskyttelsesloven (kapitel 4), dels på en frivillig certificeringsordning for støjsvagt udstyr (kapitel 3 samt bilag 4) og dels på de erfaringer, som der allerede er gjort både i Danmark, f.eks. Esbjerg og Københavns kommuner, og i udlandet ift. støjsvag varelevering og varelevering i ydertimerne (kapitel 2, 4 og 6).
Vejledningen kan bruges som opslagsværk og derfor læses som enkeltstående kapitler, og der kan derfor være gentagelser mellem de enkelte kapitler og afsnit.
Sidst i vejledningen er der vedlagt tjeklister med helt konkrete tiltag, som henholdsvis kommuner, leverandører og butikker skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med støjsvag varelevering (Bilag 1).

Det skal bemærkes, at denne vejledning ikke ændrer på hverken de vejledende grænseværdier for støj eller de beregningsmetoder/målemetoder, der fremgår af Miljøstyrelsens regelsæt: Vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5 1984, vejledning om måling af støj fra virksomheder nr. 6 1984 og vejledning om beregning af støj fra virksomheder nr. 5 1993, som regulerer støjforurening generelt.
Det er heller ikke intentionen med denne vejledning, at kommunerne generelt skal stille krav om brug af støjsvagt udstyr i alle leveringssituationer. Vejledningen er særligt udviklet til leveringssituationer, hvor der i forvejen er eller kan opstå støjudfordringer, især uden for normal åbningstid i butikkerne.
Vejledningen er som udgangspunkt udviklet til brug for varelevering til butikker, hvor vareleve-ring med fx. fødevarer er nødvendig hver dag eller mange gange om ugen. Vejledningen er som udgangspunkt ikke udarbejdet til brug for andre virksomheder end transport- og detailhandelsbranchen, selvom brug af støjsvag adfærd eller brug af støjsvagt udstyr i princippet også kan anvendes i andre situationer og brancher.

Back To Top