Skip to content

Vejledning 67. Tillæg til vejledning nr. 5/1994 “Støj fra flyvepladser”

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning nr. 67, januar 2024 (Tillæg til vejledning 5/1994) -Miljøstyrelsen Gældende 2024

Vejledning 67. Tillæg til vejledning nr. 5/1994 “Støj fra flyvepladser”

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har sammen med Trafikstyrelsen i nogen tid arbejdet med en revision af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser /1/. Vejledningen er fra 1994 og har derfor behov for en gennemgribende revision, der tager højde for udviklingen i flytrafikken, ligesom der også er sket en løbende udvikling af viden om og metoder til beregning og kort-lægning af støj fra flyvepladser.

Ny viden har desuden vist, at der også er behov for en mere nuanceret beskrivelse af støj fra flyvepladser, der optræder om natten. Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at indikatoren Lnight skal indføres i Danmark nu. Endvidere skal en opdatering af vejledningens anvisninger om støjberegninger fremmes, mens arbejdet med revision af den samlede vejledning fortsætter. Derfor udsender Miljøstyrelsen dette tillæg til flystøjvejledningen. Vejledningen er fortsat gæl-dende, men med de ændringer og tilføjelser, der beskrives i dette tillæg. De omfatter følgende hovedpunkter:

  • Opdatering af beregningsmetoder, så de følger den internationale udvikling
  • Indførelse af en ny metode til beregning af støj fra flys taxikørsel på flyvepladsens område til og fra start og landing
  • Indførelse af vejledende grænseværdier for det gennemsnitlige støjniveau i natperioden (Lnight)
  • Ændringer i vejledningen om brug af støjens maksimale niveauer i natperioden, LAmax.

Tillægget vil blive indarbejdet i den kommende revision af den samlede vejledning.
I dette tillæg til flystøjvejledningen anvendes betegnelsen flyveplads som en fælles betegnelse for alle typer flyvepladser, herunder almene flyvepladser, lufthavne, flyvestationer, helikopter-landingspladser etc.

De støjende aktiviteter på en flyveplads, der er omtalt i tillægget, er:

  • Start og landing, som omfatter start og landing fra og til landingsbanen samt flyenes taxikør-sel fra standpladser til start og taxikørsel til standpladser efter landing. Endvidere indgår støj fra nødvendig brug af Auxiliary Power Unit, APU til opretholdelse af flyenes funktioner på standpladser.
  • Terminalaktiviteter, som er alle andre aktiviteter på flyvepladsens område, herunder tekniske installationer, intern transport, hjælpekøretøjer, afisning og anden drift og vedligeholdelse samt vedvarende brug af APU, der ikke er tilknyttet start og landing. Afprøvning af flymotorer og flyenes taxikørsel til motorafprøvning og anden taxikørsel, der ikke er tilknyttet start og landing, betragtes også som terminalaktivitet.

Back To Top