Skip to content

Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 36 Referencelaboratoriet Gældende 2021

Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder

Om Revision 2 (2021):

Orientering 36 om usikkerheden på støjberegninger er revideret første gang i 2008 pga. en trykfejl i formeludtrykket i Bilag 1, Eksempel 1.
I den anden og seneste revidering fra juli 2021 er der rettet en fejl i Bilag 1, Eksempel 2. Heri beregnedes i den originale version af Orientering 36 standardafvigelsen på middelværdien af 3 uafhængige støjkilder korrekt, men blev herefter divideret med kvadratrod 3, hvilket ikke var korrekt ifølge formeludtryk (4)). Standardafvigelsen σestim fra formeludtryk (1) skal altså ikke korrigeres yderligere, når n > 2.
I forbindelse med seneste revision af Orientering nr. 36 er beregningseksemplerne i Bilag 1 gennemregnet og anskueliggjort i et faneblad i regnearket ”Usikkerhedsberegningsark RL0608 Rev1.xlsx”, som ligger på Referencelaboratoriets hjemmeside under “Udgivelser”.

 

Usikkerheden på et beregnet niveau af ekstern støj fra en virksomhed kan være afgørende for, om det er dokumenteret, at en støjgrænse er overskredet eller ikke. Derfor er det vigtigt, at forskellige laboratorier fastlægger usikkerheden på samme måde. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 indeholder vejledende angivelser af usikkerheden, baseret på erfaringsmateriale, der var til rådighed ved udarbejdelsen af vejledningen, og i Orientering nr. 24 fra Referencelaboratoriet blev fastlæggelse af usikkerheden beskrevet.
Målet med nærværende orientering er at angive, hvordan man ved ”Miljømåling – ekstern støj” fastlægger usikkerheden på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder på en enkel og entydig (administrativt sikker) måde. Fremgangsmåden supplerer anvisningerne i Vejledning nr. 5/1993 og erstatter retningslinjerne i Orientering nr. 24. Der har været overvejet forskellige muligheder for håndteringen af usikkerheden på den beregnede dæmpning af støjen under udbredelsen, og der er valgt en anden fremgangsmåde end i Orientering nr. 24 . Dette kommenteres i Bilag 2.

Back To Top