skip to Main Content

Arrangementer

Trafikdata til beregning af jernbanestøj

Link til fil


Emne:

Jernbaner


Titel:

Trafikdata til beregning af jernbanestøj


Dato:

2017

Udgiver:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Publikation:

Dataark til download

Status:

Gældende

Trafikdata til beregning af jernbanestøj

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder jernbanedata, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark. Data bruges fx når støj fra jernbanen skal beregnes i forbindelse med byggeri langs banen. Opgørelsen er udtryk for bedste bud på et robust scenarie. I de konkrete støjberegninger kan det være nødvendigt at tilpasse data til nyeste viden på de konkrete strækninger. Fx kan der i forbindelse med VVM-undersøgelser o. lign. blive udarbejdet et mere detaljeret støjdatagrundlag.

Opgørelsen er beregnet for 2014 og 2030. Opgørelsen er inklusive alle besluttede projekter. Opgørelsen for 2030 er baseret på de strategiske køreplaner, der er udarbejdet i forbindelse med den statslige trafikplan 2012-2027. Datagrundlaget består af en opgørelse af akkumuleret toglængde på statslige strækninger på et årsmiddeldøgn på forskellige togtyper. Derudover er der en opgørelse over de maksimalt tilladte hastigheder på de enkelte banestrækninger. Opgørelsen er tilpasset Nord2000, den officielle fælles nordiske beregningsmetode, jf. ”Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner”. Det betyder bl.a., at antallet af togmeter fordeles over tre perioder af døgnet (jf. tabel 1). I vejledningen findes der informationer om, hvordan beregningerne skal udføres, samt hvor støjopgørelserne for de eksisterende materieltyper kan findes.

Back To Top