Skip to content

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Arbejdsrapport 54/2003 - Delrapport 3 -Miljøstyrelsen Supplerende 2003

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger

I juni 2002 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik. Strategien skal med sine analyser af virkemidler på området fungere som et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. I denne delrapport analyseres en række udvalgte virkemidler med hensyn til forventede effekter og samfundsøkonomiske omkostninger. Desuden beregnes de samfundsøkonomiske konsekvenser af at bringe kombinationer af virkemidler i anvendelse, og det samlede finansieringsbehov vurderes.

Back To Top