Skip to content

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Tekniske aspekter

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Arbejdsrapport 52/2003 - Delrapport 1 -Miljøstyrelsen Supplerende 2003

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj – Tekniske aspekter

I juni 2002 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik. Strategien skal med sine analyser af virkemidler på området fungere som et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. Denne delrapport omhandler tekniske aspekter, særligt med fokus på at belyse de støjmæssige konsekvenser af forskellige virkemidler.

Back To Top