Skip to content

Støj fra vindmøller om natten

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt 1415 -Miljøstyrelsen Supplerende 2012

Støj fra vindmøller om natten

Rapporten dokumenterer en undersøgelse af, om de meteorologiske forhold om natten giver anledning til højere støjemission, end forudsat i vindmøllebekendtgørelsen, samt om en vindmølles støjudsendelse er anderledes end om dagen, og vejrforholdene bevirker, at støjen fra vindmøller udbreder sig med mindre dæmpning end forudsat i vindmøllebekendtgørelsen. Det konkluderes, at en vindmølles støjudsendelse ikke forventes at være større om natten end om dagen, fordi vinden i møllens navhøjde ikke ændres. Det konkluderes også, at lydudbredelsesforholdene om natten kun ændres ubetydeligt. Det er konstateret, at der forekommer perioder med pulserende støj fra vindmøller både om natten og om dagen.

Back To Top