Skip to content

Støj fra vindmøller (2021)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 51/2021 Miljøministeriet Gældende 2021

Støj fra vindmøller (2021)

Den almindelige støj fra vindmøller har siden 1991 været reguleret ved en særskilt bekendtgørelse om støj fra vindmøller. For at forenkle administrationen er der fastlagt bindende støjgrænser for vindmøller i bekendtgørelsen, så tilsynsmyndigheden ikke skal foretage en konkret vurdering af hver enkelt sag. Bekendtgørelsens støjgrænser gælder for den samlede støj fra alle vindmøller i omgivelserne. Støjgrænserne svarer til et svagt støjniveau, der ikke giver anledning til væsentlige gener for de fleste mennesker, men hvor vindmøllen godt kan høres.

Den seneste bekendtgørelse om støj fra vindmøller trådte i kraft den 7. februar 2019, og det er denne bekendtgørelse, der generelt refereres til i vejledningen her,  med mindre andet anføres specifikt.

Back To Top