Skip to content

Støj fra motorsportsbaner (2005)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2005 -Miljøstyrelsen Gældende 2005

Støj fra motorsportsbaner (2005)

Denne vejledning erstatter Miljøstyrelsens vejledning 3/1997, “Støj fra motorsportsbaner”. Den giver mere nuancerede anvisninger til brug for sagsbehandlingen, både for nye motorsportsbaner og for eksisterende. De nye vejledende grænseværdier afhænger af, hvor mange dage der køres, således at baner med lav støjbelastning kan have flere træningsdage. For ældre baner med støjmæssig problematisk beliggenhed giver vejledningen retningslinjer for en smidig regulering, der kan udnyttes til at videreføre aktiviteterne. Vejledningen har en detaljeret opskrift på, hvordan man ansøger om miljøgodkendelse af en ny bane, og hvilke oplysninger der skal bruges ved VVM-screening. Endelig giver vejledningen præcise anvisninger på, hvordan støjen skal beregnes, og den indeholder to målemetoder, som skal bruges til måling af køretøjernes støjudsendelse.
Motorsportsvejledningen beskriver støjforholdene ved motorsportsbaner, giver anvisninger og retningslinjer både for de banedrivende motorsportsklubber, motorsportsorganisationerne og myndighederne til brug ved ansøgning om eller ændring af miljøgodkendelse og ved håndhævelse af vilkår i godkendelser.

Vejledningen indeholder en “kogebog” om ansøgninger, og hvordan de behandles, samt to målemetoder til brug for deklaration af støjen fra bestemte typer eller klasser af køretøjer og for kontrol af den udsendte støj. Det er beskrevet, hvordan man i støjberegninger kan tage hensyn til de individuelle forhold på den enkelte bane.

Beregninger udføres i forbindelse med overvejelser om lokalisering af nye baneanlæg og om afskærmning af støjen fra eksisterende anlæg. Eftervisning af at vilkår overholdes skal ske ved hjælp af beregninger udført efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder, idet resultater af målinger af støjen fra motorsportsanlæg efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 i almindelighed er for usikkert bestemt.

Back To Top