Skip to content

Støj fra flyvepladser – tillæg om helikopterlandingspladser til hospitalsrelateret flyvning

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Tillæg til vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" -Miljøstyrelsen Gældende 2013

Støj fra flyvepladser – tillæg om helikopterlandingspladser til hospitalsrelateret flyvning

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i 2012 en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at vurdere behovet for landingspladser i forbindelse med en evt. varig akutlægehelikopterordning samt at
belyse de lovgivningsmæssige rammer for etablering af helikopterlandingspladser. Arbejdsgruppen vurderede, at der bør fastsættes vejledende støjgrænser for helikopterlandingspladser, som anvendes til hospitalsrelateret flyvning, således at de støjmæssige konsekvenser af etablering af landingspladserne kan vurderes. Det drejer sig dels om landingspladser ved sygehuse, dels om landingspladser i terrænet, såkaldte ”rendezvous” pladser, hvor ambulancekøretøjer og helikoptere kan mødes. Formålet med støjgrænserne er ikke en regulering af flyvningerne, men alene anvendelse til planlægningsbrug, idet hospitalsrelateret flyvning, som defineret nedenfor, er undtaget støjregulering. De vejledende støjgrænser fastsættes således dels til brug i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt et projekt er VVM-pligtigt samt i relation til lokalplanlægning forud for landingspladsens etablering og ved planlægning for støjfølsom arealanvendelse efter landingspladsens etablering.
Hospitalsrelateret flyvning defineres som transport af:
• Patient til akut specialiseret behandling,
•Livsnødvendigt udstyr og medicin, som fx kuvøse, respirator, antidot mv. som en patient kan haveakut behov for;
•Nødvendigt specialuddannet personale til løsning af opgaver ved fx en større trafikulykke eller anden større hændelse m.v.;
• Organer til transplantation; m.v.
Der er i alle tilfælde tale om løsning af opgaver af hastende karakter.

Back To Top