Skip to content

Støj fra flyvepladser – supplement til vejledningen

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Tillæg 3 til vejledning nr. 5/1994 -Miljøstyrelsen Gældende 1998

Støj fra flyvepladser – supplement til vejledningen

Brev fra Miljøstyrelsen dateret 26. juni 1998 vedr. vejledning nr. 5/1994
I slutningen af 1994 udsendte Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1994: “Støj fra flyvepladser”. Med breve af 19. juni 1997 og 5. marts 1998 fremsendte styrelsen rettelser og supplerende retningslinjer.
Der har vist sig behov for yderligere supplement til vejledningen.

Meget ofte indeholder miljøgodkendelser ikke tilstrækkelige oplysninger om støjbelastede boligers beliggenhed omkring flyvepladserne. Miljøgodkendelsernes grundlag er derfor i nogle tilfælde ikke tilstrækkeligt, hvilket også forsinker klagesagsbehandlingen.

Miljøgodkendelser skal derfor fremover indeholde et kort, hvor de relevante støjkurver med 5 dB intervaller er vist og alle fritliggende boliger skal være markeret og nummereret. På en tilhørende liste skal boligernes adresser anføres. For sammenhængende boligområder anføres antallet af boliger i hvert område. Hvis et boligområde gennemskæres af en af støjkurverne, der vises med 5 dB intervaller, angives antal boliger på hver side af støjkurven.

Det vil lette godkendelsesarbejdet, hvis kortene med boligangivelser allerede er udført, når konsulenternes støjberegninger afleveres. De væsentligste konsulenter, som udfører flystøjberegninger, er orienteret med kopi af dette brev.

Back To Top