Skip to content

Redegørelse for planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Servicetjek af planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj. Bilag 3 Bolig- og Planstyrelsen Supplerende 2021

Redegørelse for planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj

Servicetjek af planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj.

I Aftale af 19. december 2018 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udlæg af sommerhusområder og
styrket naturhensyn er det aftalt, at der skal gennemføres et servicetjek af planlovens
redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj.
Det fremgår af aftalen, at:
”Aftaleparterne er enige om behovet for at kigge på, hvordan man kan
mindske trafikstøj i boligområder. Der igangsættes derfor et servicetjek af,
om kommunerne i planloven kan gives yderligere redskaber og muligheder
for forebyggelse og reduktion af vejstøj”.
Den fulde aftaletekst vedr. servicetjekket er gengivet i afsnit A nedenfor.
Planloven forholder sig til støj i relation til anvendelse af et område. Planlægning for
et område kan kun ske, hvis støjniveauet i området er acceptabelt for den anvendelse,
der planlægges for. Dette vurderes ud fra vejledende grænseværdier for støj, som er
fastsat i vejledninger fra Miljøstyrelsen.
Planlovens bestemmelser gælder i udgangspunktet for alle typer af støj, men der
er gennem tiden indarbejdet undtagelser for enkelte typer af støj. Det er et samlet
regelsæt for støj, som kommunerne skal navigere i, hvorfor det også berøres i servicetjekket.

Back To Top