Skip to content

Rapportering af støjberegninger II

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 35 Referencelaboratoriet Gældende 2005

Rapportering af støjberegninger II

Referencelaboratoriet udsendte i 1992 Orientering nr. 18 ”Rapportering af støjberegninger”, som gav et eksempel på en rapport om ”Miljømåling – ekstern støj”. Rapporten gjaldt støjberegninger foretaget efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj og afspejlede de retningslinjer for rapportering af støjberegninger, som senere blev beskrevet i RL 20/96 ”Kvalitetskrav til ”Miljømålinger – ekstern støj”” og i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Retningslinjerne for måling og beregning af ekstern industristøj er ikke ændret siden 1992, men kompleksiteten af de støjberegninger, der skal rapporteres, er ofte øget drastisk. Da Orientering nr. 18 blev publiceret, var PC-programmer til beregning af støjbidrag hoved-sagligt baseret på input i form af data fra manuelle opmålinger af alle de afstande og højder, som den nordiske metode kræver, herunder afstande mellem kilder og immissionspunkter. Denne metode gav en praktisk begrænsning for, hvor komplicerede virksomheder der i detal-jer kunne støjkortlægges. Siden da er det blevet almindeligt, at opmålingerne og beregningen af støjbidrag foregår automatisk i digitale modeller af virksomheden og dennes omgivelser ved hjælp af kommercielle eller egen¬udviklede PC-programmer.
Med den nye type af programmer vil kompleksiteten og mængden af inddata ofte være væsentligt større. Det skyldes, at virksomhedens geometri i en del programmer effektivt og hurtigt kan indlæses i form af f.eks. AutoCad-filer, og at filbaserede højdekurver ligeledes hurtigt kan indlæses. Ydermere er GIS-baserede data, f.eks. i form af antal beboere pr. kvadratmeter, ved at finde vej til støjberegningsprogrammerne.
Med denne Orientering ønsker Referencelaboratoriet at give eksempler på samt gode råd om, hvordan de store datamængder kan organiseres og rapporteres, så rapportens læser bevarer overblikket, men samtidigt har mulighed for at undersøge detaljer i støjberegningerne og de målinger, der ligger til grund for beregningerne.
Det anbefales, at man sætter sig ind i Appendiks 5 i RL 20/96 og Kapitel 9 i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 vedrørende rapportering samt eksempelrapporten i Orientering nr. 18 og betragter nærværende Orientering som et supplement til disse. Yderligere information kan findes i Afsnit 4.1 i “Kvalitetsbekendgørelsen”.

Back To Top