Skip to content

Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 39 Referencelaboratoriet Gældende 2008

Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger

Oplysninger og praktiske brugertips. Miljøstyrelsen har i 2007 indført en ny beregningsmetode, Nord2000, samt en ny støjindikator Lden, som angiver årsmiddelværdien af støjniveauet. Nord2000 er en nordisk beregningsmetode, som kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, hvilket gør det muligt at bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Som udgangspunkt fastlægges årsmiddelværdien af støjniveauet ved beregning af støjen i ni forskellige vejrklasser. Forudsætninger om hyppigheden af de forskellige vejrtyper, der indgår som parameter i beregningen, er specificeret i støjbekendtgørelsen. Ved støjberegning for store områder kan regnetiden blive meget lang, og i mange situationer kan en enklere fremgangsmåde, som resulterer i hurtigere beregninger, give en acceptabel nøjagtighed. I en ændringsbekendtgørelse nr. 647 fra 2007 er der givet de tilsvarende specifikationer for fire vejrklasser, som er tilstrækkeligt til brug for strategisk støjkortlægning. Ved strategisk støjkortlægning og overordnet planlægning i tætte byområder, hvor der er overvejende reflekterende terræn og mange vertikale reflekterende flader, kan man nøjes med én vejrklasse. Anvisninger på, hvordan strategisk støjkortlægning udføres, findes i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2006.
Der er udviklet en vejledning i brug af beregningsmetoden for veje mens der ikke er lavet en tilsvarende brugsanvisning for støj fra jernbaner. I praksis har det vist sig, at der hersker nogen usikkerhed om anvendelsen af den ny beregningsmetode til beregning af årsmiddelværdi. Dette gælder specielt det antal meteorologiske klasser, der bør anvendes i beregningerne, men også på andre punkter har brugerne af metoden været usikre på det korrekte valg af beregningsforudsætninger. Formålet med denne orientering er at præcisere en række forudsætninger for beregningerne for at sikre en ensartet og korrekt brug af metode og inputdata.
Af metodologiske grunde er det valgt at inddele emnerne i denne orientering i afsnit om trafikoplysninger, lydudbredelse og meteorologiske forhold.

Back To Top