Skip to content

Lydbestemmelser i Bygningsreglementet 2010

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Notat Energistyrelsen Supplerende 2013

Lydbestemmelser i Bygningsreglementet 2010

Lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010 findes i kap. 6.4 Akustisk indeklima.

Bestemmelserne er udformet som funktionskrav, der er altså ingen konkrete talværdier i kravteksten. I Bygningsreglementets vejledningstekst er der derimod for en række bygningsanvendelser angivet eller refereret til specifikke grænseværdier og bestemmelser.
Denne vejledning om lydbestemmelserne samler grænseværdierne fra de i Bygningsreglement 2010 angivne referencer. Grænseværdierne kan ses som eksempler på, hvordan Bygningsreglementets overordnede funktionskrav kan opfyldes, og må betragtes som en nedre grænse for nye bygningers akustiske kvalitet. Andre værdier end de anførte grænseværdier kan også benyttes, såfremt det kan eftervises, at der opnås et tilsvarende eller et bedre kvalitetsniveau for det akustiske indeklima.
Formålet med denne vejledning er at give bygherrer, rådgivere, entreprenører og byggesagsbehandlere en samlet oversigt, der gengiver alle de grænseværdier, der refereres til i forbindelse med Bygningsreglementets lydbestemmelser. Vejledningen skal således gøre det lettere at planlægge, projektere og udføre bygninger, så brugerne sikres tilfredsstillende lydhold med et sundt akustisk indeklima.

Vejledningen omfatter de i Bygningsreglement 2010 gældende lydbestemmelser indsat i tabeller med rumtyper, begreber, definitioner, grænseværdier og undtagelser samt – i begrænset omfang – supplerende vejledning i form af forslag, anbefalinger og præciseringer.
Vejledningens grænseværdier og supplerende anbefalinger er gengivet fra:
– Bygningsreglementets vejledningstekst
– Den danske standard for lydklassifikation af boliger
– SBi-anvisninger med tilknytning til Bygningsreglementets lydbestemmelser
– Miljøstyrelsens publikationer om støj fra virksomheder, veje og jernbaner
Vejledningen gengiver generelt ikke direkte Bygningsreglementets tekst eller teksten fra de tilknyttede anvisninger mv. Denne information må hentes i de aktuelle publikationer, ligesom der på Bygningsreglementets hjemmeside kan være nye spørgsmål og svar om akustisk indeklima.
For boliger, hvor der i standarden for lydklassifikation findes grænseværdier for flere forskellige lydklasser, er der i denne vejledning alene medtaget værdier svarende til klasse C, som Bygningsreglementet henviser til. Vælges i stedet klasse B eller A opnås lydmæssigt en bedre kvalitet.

Vejledningen indeholder ikke byggetekniske løsninger til opfyldelse af Bygningsreglementets lydbestemmelser. Eksempler på konstruktionsløsninger kan fx ses i SBi-anvisninger om lydisolering.

Vejledningen omfatter ikke ekstern støj fra virksomheder. Det reguleres af Miljøbeskyt-telsesloven. Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan findes i vejledninger, supplementer og tillæg fra Miljøstyrelsen. Udvalgte referencer er medtaget i Bilag C.
Det anbefales altid at undersøge gældende lokalplaner. Lokalplaners redegørelse kan beskrive de støjforhold,

Back To Top