Skip to content

Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”og “Miljømåling – trafikstøj” – Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Udredning fra Referencelaboratoriet, RL 20/96 (udgave 2021) Referencelaboratoriet Gældende 2022

Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”og “Miljømåling – trafikstøj” – Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen

RL20/96 udgave 2021:
Den udgave indeholder (i forhold til forrige udgave fra 2016) mindre betydende sproglige justeringer samt nogle betydende ændringer markeret med gul baggrund i teksten. Der er ændringer til:

Afsnit 2.1: om normative referencer (opdaterede)
Afsnit 2.4 om certificeringsordningens struktur
Afsnit 2.4.2 om Referencelaboratoriets styregruppe
Afsnit 4.4.1 om laboratorier med geografisk adskilte afdelinger
Afsnit 4.4.3 om sporbar kalibrering
Afsnit A.4.1.9 om kalibrering af oktavfiltre

 

Generelt om RL20/96:

RL20/96 er sammen med den gældende “analysekvalitetsbekendtgørelse” grundlaget for certificeringordningen vedrørende “Miljømåling – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj”. Dokumentet beskriver en ordning til certificering af personer til ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”. Udredningen angiver desuden, hvilke krav laboratorierne skal opfylde for at blive optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der udfører ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”.

Ordningens formål er dels at sikre kvaliteten af de målinger og beregninger af støj og vibrationer, hvis resultater bruges som grundlag i forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov, dels at opstille regler og procedurer, som kan give alle involverede parter tillid til, at certificerede personer er kompetente til og har mulighed for at udføre fyldestgørende målinger og beregninger med tilhørende rapportering. Derudover kan ordningen sikre kvaliteten af de støjmålinger og beregninger, der skal foretages forud for planlægning for støjbelastede arealer for at muliggøre, at lokalplanens bestemmelser om afskærmningsforanstaltninger m.m. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Ligeledes kan ordningen sikre grundlaget for afgørelser om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse i sager, hvor der kan være tvivl om forholdene for ekstern støj for byggeriet. Certificeringsordningens struktur er specificeret, og det er anført, hvilke krav certificerede personer skal opfylde. Ordningens krav til måleinstrumenter, instrumentkontrol og rapportering er behandlet detaljeret. De procedurer, der skal benyttes ved certificering af personer, beskrives, og der stilles krav til de(t) certificerende organ(er). Krav og procedurer er formuleret ud fra DS/EN ISO/IEC 17024, : ”Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer” med henblik på anvendelse til certificering af personer til ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”. Udredningen er søgt udformet, så de enkelte afsnit og appendikser kan læses for sig, hvorfor nogle oplysninger forekommer flere gange i teksten. Kravene er formuleret af styregruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. Styregruppen overvåger at certificeringsordningen administreres efter nærværende retningslinjer. Styregruppen godkender de laboratorier, der optages på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der kan udføre ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”.

Back To Top