Skip to content

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 16, 2016 -Miljøstyrelsen Gældende 2016

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge

Planloven er den 21. december 2015, jf. lov nr. 1705, ændret med det formål at give kommunerne flere muligheder for at etablere midlertidige opholdssteder til flygtninge. Med lovændringen er der nu givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller tilladelse til etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge på støjbelastede arealer, uden at der etableres støjafskærmende foranstaltninger. Lovændringen indebærer således, at kommunerne kan fravige de hensyn, der ligger bag kravene om støjbegrænsende foranstaltninger i planlovens § 15 a. Grænseværdier for støj, der følger af Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser, kan dermed fraviges, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at etablere midlertidige opholdssteder for flygtninge på støjbelastede arealer.  Samtidigt er det anført i bemærkningerne til loven, at det ikke er hensigten med lovændringen, at støjvilkår for virksomheder mv., som fastsættes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven, skal kunne skærpes som følge af etablering af midlertidige opholdssteder. Med ændringen af planloven er støjbeskyttelsen til midlertidige opholdssteder for flygtninge, der etableres på støjbelastede arealer, således sænket. Jf. planloven er der tale om en midlertidig ordning, og kommunernes dispensation eller tilladelse er således tidsbegrænset til højst 5 år.

Back To Top