Skip to content

Ekstern støj i byomdannelsesområder

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2003 -Miljøstyrelsen Gældende 2003

Ekstern støj i byomdannelsesområder

Miljøstyrelsen giver med denne vejledning, som er et supplement til støjvejledningen fra 1984, anvisninger på en hensigtsmæssig håndtering af problemer med støj fra virksomheder i forbindelse med byomdannelse, som kan bidrage til at virksomhederne får en rimelig mulighed for at tilpasse sig de nye betingelser. Med ændringen af planloven pr. 1. juli 2003 blev det muligt at udpege særlige områder til byomdannelse, herunder til støjfølsom anvendelse, selv om de aktuelt er støjbelastede. Det forudsættes, at det er afklaret i lokalplanens redegørelse, hvordan støjbelastningen bringes til ophør. Denne vejledning giver anvisninger på en hensigtsmæssig håndtering af støj fra virksomheder, både i de tidlige planlægningsfaser og ved den efterfølgende regulering af støjen i en overgangsperiode. Vejledningen udgør på den måde et supplement til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”. Vejledningen beskriver også andre miljøforhold, som kan være af betydning ved byomdannelse, herunder støv, lugt og trafikstøj. Endelig giver vejledningen nogle supplerende betragtninger om vejledende grænseværdier for støj i byområder og tilsvarende.

Back To Top