Skip to content

Ekstern støj fra virksomheder (1984, +tillæg 2017)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 -Miljøstyrelsen Gældende 1984

Ekstern støj fra virksomheder (1984, +tillæg 2017)

Tilføjelse/2017: For såkaldte transformationsområder er der i forbindelse med revision af planloven i 2017 udarbejdet tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder. Tillægget har ophæng i en planlovsændring fra 2017 jf. https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201613L00121, der vedrører planlægning af boliger på arealer i transformationsområder i første række mod en produktionsvirksomhed.
Find tillægget her: https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2017_Miljøstyrelsen_Vejledende_grænseværdier_for_støj_i_forhold_til_boliger_i_transformationsområder.pdf

Ved revisionen af støjvejledningen i 1984 blev den opdelt i en administrativ del, Vejledning Nr. 5/1984, og en teknisk del, Vejledning Nr. 6/1984. Den administrative del indeholder de vejledende støjgrænser, uddybende beskrivelser af områdetyper og eksempler på påbud og godkendelser om måling af ekstern støj.

Back To Top