Skip to content

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2015)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 1736 af 21/12/2015 Miljø- og Fødevareministeriet Udgået 2015

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2015)

Bekendtgørelsen nr. 1736 om støj fra vindmøller (2015) træder i kraft den 25. december 2015 og ophæver bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra vindmøller.

§ 7 finder anvendelse for forsøgsmøller, hvor VVM-redegørelsen for vindmøller på havet eller forslaget til lokalplan, der udlægger området til opstilling af forsøgsmøller, er offentliggjort den 1. januar 2012 eller senere.

Er en vindmølle anmeldt efter de hidtil gældende regler inden den 1. januar 2012, men ikke sat i drift inden 2 år efter udløbet af kommunalbestyrelsens indsigelsesfrist, skal ny anmeldelse indgives til kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse med de i § 8, stk. 3, angivne oplysninger. Det gælder dog ikke for vindmøller på havet.

Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011, finder fortsat anvendelse for vindmøller, der er anmeldt eller sat i drift før den 1. januar 2012.

Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller finder fortsat anvendelse for vindmøller, der er anmeldt eller sat i drift før 1. januar 2007.

Back To Top