skip to Main Content

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 2362 af 26/11/2021 Miljøministeriet Gældende 2021

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse på:
– Støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov.

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på målinger og prøveudtagninger, som udføres i forbindelse med akutte forureningssituationer og lignende, hvor det ikke er muligt at opfylde bekendtgørelsens krav.

Bilag 4 angiver krav til kvaliteten af målinger samt krav til godkendte laboratorier på støjområdet, herunder krav til akkrediterede laboratorier og certificerede personer inden for “Miljømåling – ekstern støj”.

Denne udgave er udsendt med virkning fra den 1.  januar 2022 og erstatter Bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Back To Top