Skip to content

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 529 af 14/05/2023 Miljøministeriet Gældende 2023

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse på:
– Støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov.

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på målinger og prøveudtagninger, som udføres i forbindelse med akutte forureningssituationer og lignende, hvor det ikke er muligt at opfylde bekendtgørelsens krav.

Bilag 4 angiver krav til kvaliteten af målinger samt krav til godkendte laboratorier på støjområdet, herunder krav til akkrediterede laboratorier og certificerede personer inden for “Miljømåling – ekstern støj”.

Denne udgave er udsendt med virkning fra den 22. maj 2023 og erstatter Bekendtgørelse nr.  2362 af 26/11/2021 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Back To Top