Skip to content

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

LBK nr 48 af 12/01/2024 Miljøministeriet Gældende 2024

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt

1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper,

2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker,

3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,

4) at fremme anvendelse af renere teknologi og

5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering.

Denne bekendtgørelse erstatter LBK nr 5 af 03/01/2023

 

 

Back To Top