skip to Main Content

Test af SoundPLAN

SoundPLAN Nord ApS har meddelt, at der jævnligt på deres hjemmeside uploades et regneark, der viser udtræk af SoundPLAN beregningsresultater i en række testeksempler. Disse eksempler omfatter officielle test-cases, i det omfang sådanne findes, f.eks. Orientering 37 (General Prediction Method)…

Læs mere..

Store Støjdag 3. oktober 2022

Referencelaboratoriet afholder Store Støjdag mandag den 3. oktober 2022 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Strand, Tilmeldingsfrist er 26. september 2022 Prisen for deltagelse er kr. 1.980 ekskl. moms. Vi indbyder til en dag med spændende emner og…

Læs mere..

Klagevejledning

Referencelaboratoriet modtager med mellemrum klager over "Miljømålinger". Hvordan klager man over en rapport af typen "Miljømåling - ekstern støj"? Miljøstyrelsen og Referencelaboratoriet har i foråret 2022 udarbejdet en klagevejledning, der erstatter det tidligere svar 2016-02.

Læs mere..

Ny udgave af RL20/96 (Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Referencelaboratoriet har udgivet en ny udgave af RL20/96: "Supplement for støj- og vibrationsområdet til Miljøministeriets Analysekvalitetsbekendtgørelse" I forhold til forrige udgave fra 2016 indeholder den nye udgave ændringer markeret med gul baggrund i: Afsnit 2.1: om normative referencer (opdaterede) Afsnit…

Læs mere..

Orientering 36 om usikkerhed er revideret

Orientering nr. 36 om beregning af usikkerhed for ekstern støj fra virksomheder er revideret i juli 2021. Orienteringens tekst og beregningseksemplerne i Bilag 1 er forsøgt tydeliggjort. I forbindelse hermed er beregningseksemplerne i Bilag 1 anskueliggjort ved en regneark-gennemregning og…

Læs mere..

Fase 2 af Miljøstyrelsens impulsprojekt er nu udført

Formålet med fase 2 af projektet om impulstillæg var gennem et litteraturstudie at forsøge at vurdere den ekstra gene pga. impulser og undersøge, om der er ny viden om størrelsen af det graduerede genetillæg samt indflydelsen af hyppigheden af impulsforekomster.…

Læs mere..

Skannemetoden – en forenklet og effektiv målemetode

Referencelaboratoriet har udviklet og testet en ny metode til måling af kildestyrke. Metoden er et supplement til målemetoderne i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” og lægger sig tæt op ad kassemetoden, som er én af de…

Læs mere..

Resultater 25. sammenlignende støjmåling

Referencelaboratoriet afholdte i foråret 2020 den 25. sammenlignende støjmåling for 43 tilmeldte deltagere. Formålet er at sikre en stor nøjagtighed og ensartet kvalitet af de støjmålinger, der udføres i praksis i Danmark. Deltagelsen er obligatorisk for de danske støjlaboratorier. De…

Læs mere..
Back To Top