skip to Main Content

Nyheder

Kurser i miljøstøj – maj 2019

Referencelaboratoriet afholder én gang om året kurser i måling og beregning af ekstern støj og i beregning af trafikstøj.

Kursus i ”Miljømåling – ekstern støj” afholdes den 14.-15. maj 2019 – Tilmelding her
Kursus i ”Miljømåling – trafikstøj” afholdes den 16. maj 2019 – Tilmelding her

Kurset henvender sig til personer, som arbejder eller skal arbejde med miljømålinger i det daglige, og som har brug for et samlet overblik over de discipliner, der kræves til henholdsvis
”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”.

Der lægges vægt på den praktiske udførelse af støjmålinger og -beregninger, og deltagelse i kurset vil derfor være en mulighed for at erhverve sig de grundlæggende færdigheder for nyansatte i firmaer med støjafdelinger.

Kurset strækker sig over to dage, hvad angår ”Miljømåling – ekstern støj”, og én dag for ”Miljømåling – trafikstøj”.
Morgenmad fra kl. 09:00-09:30 og undervisning fra kl. 09:30-16:30 alle dage.

Prisen er kr. 4.400 ekskl. moms pr. kursusdag og afholdes hos
Referencelaboratoriet c/o DELTA – a part of FORCE Technology, Venlighedsvej 4. 2970 Hørsholm.

Kurset vil blive afholdt, såfremt der er mindst 2 deltagere. Tilmeldingsfrist er 1. maj 2019.

Referencelaboratoriet modtager gerne ønsker og forslag til yderligere eller ændrede emner i kursusindholdet på e-mail: reflab@force.dk

Nedenfor er hovedindholdet for de enkelte kursusdage beskrevet.

DAG 1 – Støjmålinger (”Miljømåling – ekstern støj”)

Lydteori
Kontekst og valg af målested (klager, støjtype, referenceperiode, måleområde, baggrundsstøj, forstyrrelser)
Øvelser med praktiske målinger
Målesystem (lydtrykmåler, Slow, Fast, Impuls, LIN/C/A), kalibrering,  optage- og sikkerhedsudstyr m.m.)
Målepositioner (fritfelt, 3 dB, 6 dB, skærmning, terræn, facadeplacering, mikrofonhøjde)
Forstyrrelser, baggrundsstøj, måletidspunkt, referenceperioder
Parametre, LAeq, LpAmax, δ, toner, impulser, Lr
Meteorologi (meteorologisk ramme / vejrklasser)
Drift, måletidsrum, referenceperioder, referencetidsrum
Støjgrænser og områdetyper, lovgrundlag
Indendørs støj (åbne/lukkede vinduer, målepositioner, efterklangstid)
Øvelser med praktiske målinger udendørs
Parametre: Almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd, vibrationer

 DAG 2 – Støjberegninger (”Miljømåling – ekstern støj”)

Den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj
Kildestyrke (kasse-, kugle- og ekstrapolationsmetoden)
Korrektioner (baggrundsstøj, toner, impulser, varighed)
Usikkerhed (konfidensintervaller, overholdelse og overskridelse af støjgrænser)
Øvelser i støjberegninger (Nordisk beregningsmetode)
Rapportering “Miljømåling – ekstern støj”

DAG 3 – Trafikstøj (”Miljømåling – trafikstøj”)

Støjtyper (industri, veje, jernbaner, vindmøller, fly)
Hvilke parametre skal der måles / beregnes for?
Meteorologi (vejrklasser)
Trafiktal (vej og tog)
Støjgrænser
Indendørs støj (åbne/lukkede vinduer)
Øvelser i støjberegninger (Nord2000, trafiktal)
Rapportering “Miljømåling – trafikstøj”

Back To Top