skip to Main Content

Uhensigtsmæssighed i den nordiske beregningsmetode for industristøj

Referencelaboratoriet er blevet gjort opmærksom på en uhensigtsmæssighed i den nordiske beregningsmetode for industristøj

(på engelsk: General Prediction Method, GPM), der betyder, at virkningen af skærme fjernes på en ikke-kontinuert måde, når bredden af skærmen bliver lille i forhold til bølgelængden. Dette gælder ikke for højden af skærmen, hvor der er en kontinuerlig reduktion af skærmens virkning med faldende højde af denne.
Dette medfører, at når GPM benyttes til beregning af støjkonturkurver (på grundlag af mange beregningspunkter i et netværk), vil man kunne se ulogiske spring i støjkurverne.
Producenten af SoundPLAN har gennem mange år benyttet en egenudviklet, modificeret udgave af GPM’s metode for beregning af skærmens breddemæssige dæmpning for at undgå dette problem. Denne metode har ikke været beskrevet eller i øvrigt annonceret og har også givet anledning til ulogiske resultater.
For at råde bod på dette har Referencelaboratoriet modificeret formlen, der beregner den breddemæssige dæmpning, når skærmen bliver smal, så den svarer til beregningen af den højdemæssige dæmpning, hvad angår reduktion af skærmvirkningen.
Referencelaboratoriet har i samarbejde med SoundPLAN Nord foretaget tests af virkningen af denne nye ændring, og disse tests viser, at der generelt kun er mindre afvigelser mellem resultaterne beregnet med den umodificerede GPM, den af SoundPLAN indførte modifikation og den af Referencelaboratoriet foreslåede ændring. I de fleste tilfælde er der ingen forskel, men når lyden snitter en skærmkant, vil der for den enkelte kildes totale bidrag (summen af heloktavbidragene) kunne opstå afvigelser på op til 0,8 dB i forhold til SoundPLAN’s hidtidige modifikation, afhængigt af bl.a. den spektrale energifordeling i kildespektret. Når der er tale om mange støjbidrag i et immissionspunkt svarende til en typisk mellemstor virksomhed, viste testen, at der ikke var forskel på resultaterne.

Da SoundPLAN er dominerende på det danske marked, er situationen altså, at de fleste beregninger foretaget ifølge GPM (industri, motorsport mv.) potentielt har afveget en smule fra resultater opnået med den oprindelige GPM. Referencelaboratoriet har derfor af praktiske grunde i samarbejde med Miljøstyrelsen besluttet at anbefale SoundPLAN at lade den af Referencelaboratoriet udviklede modifikation træde i stedet for SoundPLAN’s egen modifikation. SoundPLAN har meddelt, at Referencelaboratoriets modifikation vil blive indført fra version 7.3, der frigives ultimo november 2013.

I praksis vil beregninger foretaget med ældre versioner af SoundPLAN – eller andre støjberegningsprogrammer – forvaltningsmæssigt stadig være gældende. Beregninger med GPM bør efter frigivelsen af version 7.3 foretages med denne nye version, som efter Miljøstyrelsens vurdering er i bedre overensstemmelse med anvisningerne i Vejledning 5/1993.

Referencelaboratoriets modificerede formel kan findes i vedhæftede dokument, således at andre producenter af støjberegningsprogrammer ligeledes kan indføre ændringen.

Back To Top