Klagevejledning Skip to content

Klagevejledning

Støjmålinger og -beregninger

Denne vejledning erstatter besvarelsen af spørgsmål nr. 2016-02, som fremgår af Referencelaboratoriets spørgsmål- og svarliste.

Referencelaboratoriet er finansieret af Miljøstyrelsen med det formål at bistå rådgivere, myndigheder og godkendte støjlaboratorier med svar på tekniske spørgsmål om støj.

Referencelaboratoriet har ikke mulighed for eller midler til at behandle klager over støjmålinger og beregninger udført af akkrediterede laboratorier eller laboratorier med certificerede personer tilknyttet og kan derfor ikke udtale sig om validiteten af de støjmålinger eller beregninger, der lægges til grund for kommunernes arbejde med miljøgodkendelse og miljøtilsyn i konkrete sager.
Desuden har Referencelaboratoriet ingen beføjelser over for kommunerne – Referencelaboratoriet kan altså ikke instruere en kommune i forbindelse med håndtering af konkrete sager eller gå ind i en sag, men kan dog yde vejledning af teknisk karakter ved henvendelser fra kommunerne.


Referencelaboratoriet kan alene yde generel vejledning af teknisk karakter vedr. udarbejdelsen af støjmålinger/beregninger af typen ”Miljømåling – ekstern støj” eller ”Miljømåling – trafikstøj” samt rapportering af disse.


Klage over støjmålinger/beregninger, der udføres som grundlag for myndighedernes forvaltningsretlige afgørelser

Ønsker man at klage over støjmålinger/beregninger, der er udført som grundlag for myndighedernes forvaltningsretlige afgørelser, herunder miljøgodkendelser og påbud efter miljøbeskyttelsesloven skal klagen indgives til den relevante godkendelses- og tilsynsmyndighed f.eks. kommunen. Klagen skal indgives inden for den i afgørelsen fastsatte frist og behandles herefter af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vær opmærksom på, at nævnet kun behandler klager fra klageberettigede. Klageberettigede efter miljøbeskyttelsesloven er:

  • Afgørelsens adressat
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • En række foreninger og organisationer, som fremgår af loven.

Vær også opmærksom på, at det i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (pt. BEK nr. 844 af 23. juni 2017) i §§ 22-23 er fastsat, at kommunale påbud vedr. en række mindre virksomhedstyper og anlæg, som eksempelvis butikker og idrætsanlæg, ikke kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet med mindre der er tale om anlæg, som kommunen ejer, driver eller har væsentlig indflydelse på.


Særskilt klage over støjmåling/beregning

Støjmålinger/beregninger (og rapporter herom) er ikke en afgørelse i sig selv, og der er derfor ikke en i lovgivningen fastsat særskilt klageadgang herfor.

Ønsker man særskilt at klage over kvaliteten af en støjmåling/beregning udført af et akkrediteret laboratorium eller et laboratorium med en certificeret person tilknyttet, bør klagen derfor rettes til det laboratorium, der har udført den pågældende støjmåling/beregning – eller til den virksomhed, der har rekvireret målingen/beregningen.

Vær dog opmærksom på, at udarbejdelsen af målingen/beregningen bygger på en konkret aftale mellem virksomheden og laboratoriet, som almindeligvis indeholder fortrolighed – det vil sige, at laboratoriet normalt ikke kan udtale sig uden virksomhedens samtykke.


Tilsyn/kontrol med akkrediterede laboratorier

DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) fører tilsyn med laboratorier akkrediteret af DANAK. I forbindelse med sådanne tilsyn gennemgås eventuelle klager modtaget hos laboratoriet, og DANAK vurderer i den forbindelse om klagerne er håndteret korrekt. DANAK vil imidlertid ikke blive bekendt med eventuelle klager før der føres et tilsyn med laboratoriet. Der går typisk op til 16 måneder mellem hvert tilsynsbesøg.

Såfremt man har klaget direkte til det akkrediterede laboratorium, men ikke har fået respons på denne klage, kan man kontakte DANAK.


Tilsyn/kontrol med certificerede personer

Certificeringsordningen modtager og behandler klager over certificerede personers kompetencer og over Certificeringsordningens virke og beslutninger. Detaljer kan findes på Certificeringsordningens hjemmeside.
Certificeringsordningen modtager ikke anonyme klager eller klager, hvor den, der klages over, ikke kan få oplyst, hvem klager er, og hvad indholdet i klagen er.

Certificerede personer skal indberette klager til Certificeringsordningen og Certificeringsordningen indkalder hvert år lister over de certificeredes rapporter og udvælger ud fra disse et antal rapporter til granskning.

Klager over rapporter skal rettes til (den støjende) virksomhed eller laboratoriet, hvor den certificerede er tilknyttet. Såfremt man har klaget direkte til laboratoriet med den certificerede person, men ikke har fået respons på denne klage, kan man kontakte Certificeringsordningen.

Certificeringsordningen vil normalt af egen drift reagere, hvis den bliver vidende om certificerede personer, der i flere omgange leverer mangelfulde rapporter.


Vurdering af støjrapporter

En myndighed eller private kan mod betaling bestille et af de godkendte laboratorier til at vurdere rapporter. Der findes i appendiks 6 i udredning RL20/96 fra Referencelaboratoriet (Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”og “Miljømåling – trafikstøj” – Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen) en minutiøs liste over punkter, som skal indgå i en rapport over ”Miljømåling – ekstern støj” eller ”Miljømåling – trafikstøj”, som kan danne udgangspunkt for en vurdering.

Erfaringsmæssigt vil langt de fleste tvister/misforståelser afklares ved at stille nogle opklarende spørgsmål til virksomheden, som straks formidler disse videre til laboratoriet.


Klager over godkendelses-/tilsynsmyndighedens generelle overholdelse af lovgivningen

Mener man ikke at kommunen som godkendelses- og tilsynsmyndighed løfter sin opgave i overensstemmelse med lovgivningen, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven samt særlovgivning f.eks. miljøbeskyttelsesloven, er der mulighed for at klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen afgør selv, om der er væsentligt grundlag for at tage en sag op. Styrelsen afviser derudover sager, hvor der er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed, der bør tage stilling til sagen. Læs mere om Ankestyrelsens kompetence og find kontaktoplysninger til styrelsen på www.ast.dk.

Back To Top