skip to Main Content

Godkendte laboratorier

Denne liste omfatter laboratorier, som pr. dags dato er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling – ekstern støj” eller ”Miljømåling – trafikstøj”. På listen er optaget laboratorier, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre “Miljømåling – ekstern støj” eller ”Miljømåling – trafikstøj”, samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.

På listen er de akkrediterede laboratorier mærket med akkrediteret af DANAK, SWEDAC , mens laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA, er mærket med DELTA-certificeret. For personer certificeret af DELTA, er det desuden angivet, hvilke emneområder certificeringen dækker. En oversigt over emneområder kan ses her.

Støjmålinger/-beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov, skal udføres som “Miljømåling – ekstern støj” af et af de anførte laboratorier. Støjmålinger, som ikke er mærket “Miljømåling – ekstern støj”, eller som er udført af et laboratorium, der ikke er nævnt på listen, er orienterende målinger. Ved orienterende støjmåling forstås en måling, der er egnet til at fastslå, om det er rimeligt begrundet at kræve en “Miljømåling – ekstern støj”.

Beregninger af trafikstøj i forbindelse med planlægning af støjbelastede arealer kan udføres af et laboratorium, der er godkendt til “Miljømåling – ekstern støj” og som har tilvalgt beregning af støj fra veje og/eller jernbaner, eller af et laboratorium, der er godkendt til “Miljømåling – trafikstøj”.

Alle laboratorier på listen er bemandet med mindst én underskriftsberettiget/certificeret person og har udstyr til måling af lydtrykniveau, LAeq, niveauregistrering, akustisk kalibrering og båndoptagelse. Desuden har laboratorierne permanent adgang til eller råder over udstyr til smalbåndsfrekvensanalyse, 1/1-oktav filtre og vindmåleudstyr til måling i 10 m højde. Der stilles dog ikke krav om udstyr til laboratorier, der alene er godkendt til beregning af trafikstøj.

Back To Top