Skip to content

Regler & vejledninger


For virksomheder omfattet af IE-direktivet (Direktivet for Industrielle Emissioner) findes de såkaldte branchespecifikke referecedokumenter (BREF), som specificerer Best Available Techniques (BAT) til reduktion af forureningen – herunder også pligt til udarbejdelse af handleplaner for støj og teknikker til støjreduktion.
Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om BAT/BREF og finde de branchespecifikke dokumenter.


Referencelaboratoriet har samlet relevante regler og vejledninger om “Miljømålinger” i en liste, sorteret efter udgivelsesår (nyeste først). Hver enkelt publikation på listen er relateret til ét eller flere emner på den gældende emneliste, og emneområdet kan herved indgå som søgeparameter. Listen opdateres efter hvert møde i styringsgruppen, typisk april/maj og oktober/november.


Publikationer er markeret som værende “Gældende”, Udgået” eller “Supplerende”, alt efter publikationens øjeblikkelige status. Supplerende litteratur er medtaget i det omfang, den indeholder nyttig og relevant information. Udgåede vejledninger mv. vil i stor udstrækning forblive på listen.


Hver publikation har sin egen side med et kort resumé og et link til download af publikationen. Undtagelsen er bekendtgørelser (BEK) og lovbekendtgørelser (LBK), hvor linket henviser direkte til Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk.

Oversigtssiden indeholder nogle simple søgefunktioner, der bevirker, at der kan søges på emneområder. Der kan også søges på udgiver (fx Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet osv.), hvorved der fremkommer en liste med alle relevante publikationer fra denne udgiver. Hvis man bruger dropdown-menuen til søgning – fx på udgiver – skal man huske at klikke på søgefunktionen (forstørrelsesglasset).


Der er også mulighed for fritekstsøgning i søgefeltet med forstørrelsesglasset.


Referencelaboratoriet hører gerne om evt. manglende publikationer eller om andre oplevelser med listen. Skriv til reflab@forcetechnology.com

God fornøjelse


Referencelaboratoriet

Genveje til emner

Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjdata for Metrotog 2024 Metroselskabet Støjdata for metrotog Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vejledning 67. Tillæg til vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" 2024 Miljøstyrelsen Vejledning nr. 67, januar 2024 (Tillæg til vejledning 5/1994) Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 2024 Miljøministeriet LBK nr 48 af 12/01/2024 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) 2023 Miljøministeriet BEK nr 1083 af 09/08/2023 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 2023 Miljøministeriet BEK nr 806 af 14/06/2023 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen) 2023 Miljøministeriet BEK nr 529 af 14/05/2023 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Kildestyrker for haglvåben 2023 Miljøstyrelsen Brev med anbefalinger om nye udgangsværdier for haglvåben Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Kildestyrker til Nord2000 for tog på vel vedligeholdte spor 2023 Referencelaboratoriet Orientering nr. 54 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Miljøvurderingsloven. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 2023 Miljøministeriet LBK nr 4 af 03/01/2023 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”og “Miljømåling – trafikstøj” - Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen 2022 Referencelaboratoriet Udredning fra Referencelaboratoriet, RL 20/96 (udgave 2021) Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder 2021 Referencelaboratoriet Orientering nr. 36 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032 2021 Trafikstyrelsen Dataark til download Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Redegørelse for planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj 2021 Servicetjek af planlovens redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj. Bilag 3 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra vindmøller (2021) 2021 Miljøministeriet Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 51/2021 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Håndbog Nord2000. Beregning af vejstøj i Danmark (Opdateret - se nedenfor) 2020 Vejdirektoratet m.fl. Vejdirektoratet. Rapport nr. 434, 2013 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven) 2020 Erhvervsministeriet LBK nr 1157 af 01/07/2020 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (2019) 2019 Miljøministeriet BEK nr 908 af 30/08/2019 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 32 2019 om støjsvag varelevering 2019 Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen. Vejledning 32/2019 om støjsvag varelevering Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2019) 2019 Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr 135 af 07/02/2019 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Genmåling af støjkilder 2018 Referencelaboratoriet Orientering nr. 52 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Undersøgelse af støj fra haglvåben - del 2 2018 Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 2042, 2018 "Undersøgelse af støj fra haglvåben, Del 2 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen 2017 Erhvervsstyrelsen Vejledning fra Erhvervstyrelsen Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Undersøgelse af støj fra haglvåben - del 1 2017 Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 1961, 2017 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 2017 Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr 1065 af 12/09/2017 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter 2017 Miljøstyrelsen Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) 2017 Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr 844 af 23/06/2017 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden 2016 Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 1852, 2016 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge 2016 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 16, 2016 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri (Maskinstøjsbekendtgørelsen) 2016 Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr 29 af 11/01/2016 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2015) 2015 Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr 1736 af 21/12/2015 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer 2015 Referencelaboratoriet Rapport nr. 28 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner 2015 Miljøministeriet BEK nr 1732 af 21/12/2015 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (Hurtigfærgebekendtgørelsen) 2015 Miljøministeriet BEK nr 1735 af 21/12/2015 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Udstyr til vindmåling II 2015 Referencelaboratoriet Orientering nr. 51 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Indendørs støjniveau med åbne vinduer 2015 Referencelaboratoriet Orientering nr. 46 - 2. udgave Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Togstøj ved stationer 2015 Referencelaboratoriet Orientering nr. 50 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjsvag varelevering til butikker inkl. RUMLE 2014 Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 1596, 2014 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s 2014 DELTA Teknisk Notat, TC-100531 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Genevirkning af vibrationer 2014 Referencelaboratoriet Orientering nr. 49 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bestemmelse af jernbanevibrationer 2014 Referencelaboratoriet RL1/14 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Lydbestemmelser i Bygningsreglementet 2010 2013 Energistyrelsen Notat Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser - tillæg om helikopterlandingspladser til hospitalsrelateret flyvning 2013 Miljøstyrelsen Tillæg til vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Toneanalyser - den danske metode 2013 Referencelaboratoriet Orientering nr. 47 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 2013 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport 1/2013 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Environmental noise regulations in Denmark 2013 Referencelaboratoriet Orientering nr. 45 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Elproducerende vindmøller. Del 11: Teknikker til måling af akustisk støj 2013 Dansk Standard DS/EN 61400-11:2013 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj 2013 Referencelaboratoriet Orientering nr. 48 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekæmpelse af støj fra byggepladser 2012 Miljøstyrelsen Miljøprojekt 1409 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra vindmøller om natten 2012 Miljøstyrelsen Miljøprojekt 1415 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra vindmøller (2012) 2012 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/2012 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Rapportskabelon til “Miljømåling – trafikstøj” 2012 Referencelaboratoriet Orientering nr. 44 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering 2012 Miljøstyrelsen Miljøprojekt 1408 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Tonestøj fra vindmøller 2011 Miljøstyrelsen Miljøprojekt 1381 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Semiaktive resonatordæmpere til dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg 2011 Miljøstyrelsen Miljøprojekt 1377 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder 2011 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport 5/2011 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Generelle data om støjen fra ældre vindmøller 2011 Miljøstyrelsen Miljøprojekt 1398 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller 2011 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport 2/2011 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen 2011) 2011 Miljøministeriet BEK nr. 1284 af 15/12/2011 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (2011) 2011 Miljøministeriet BEK nr. 699 af 24/06/2011 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner 2011 Miljøministeriet BEK nr. 1309 af 21/12/2011 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjbelastningstal SBT for vejstøj 2010 Miljøstyrelsen Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Valg af måle- og beregningspositioner 2010 Referencelaboratoriet Orientering nr. 43 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
MST-5103-00012 af 31. maj 2010 om "Regulering af støj fra skibe i havn" 2010 Miljøstyrelsen Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Indregulering af musikanlæg 2010 Referencelaboratoriet Orientering nr. 42 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Hvilke spilleregler gælder der for støjen? 2009 Referencelaboratoriet Orientering nr. 40 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af skudsstøj 2009 Referencelaboratoriet Orientering nr. 41 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet ”Lavfrekvent støj fra store vindmøller” 2008 Referencelaboratoriet Teknisk notat RL20/08 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger 2008 Referencelaboratoriet Orientering nr. 39 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Tillæg til vejledning nr 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner 2007 Miljøstyrelsen Tillæg til vejledning nr. 1/1997 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra veje 2007 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ekstern støj fra virksomheder (Tillæg 2007) 2007 Miljøstyrelsen Tillæg til vejledning nr. 5/1984 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (2007 2007 Miljøministeriet BEK nr. 641 af 14/06/2007 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 2007 Miljøministeriet BEK nr. 1587 af 11/12/2007 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
“Miljømåling” eller “Orienterende støjmåling” – hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? 2007 Referencelaboratoriet Orientering nr. 38 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Hyrdebrev fra Miljøstyrelsen om støj fra vejoverkørsler ved jernbaner 2006 Miljøstyrelsen Hyrdebrev fra Miljøstyrelsen Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Verifikation af software til beregning af ekstern støj 2006 Referencelaboratoriet Orientering nr. 37 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
User’s Guide Nord2000 Road 2006 DELTA DELTA report AV 1171/06 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Tilsyn med virksomheder (2006) 2006 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/2006 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjkortlægning og støjhandlingsplaner 2006 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2006 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra forlystelsesparker 2006 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7/2006 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2006) 2006 Miljøministeriet BEK nr. 1518 af 14/12/2006 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra motorsportsbaner (2005) 2005 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2005 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Rapportering af støjberegninger II 2005 Referencelaboratoriet Orientering nr. 35 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Veje til sundere trafik 2004 Miljøstyrelsen Miljø-Tema nr. 26, 2004 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
J.nr. M 4021-0002 af 8. december 2004 Støj: Ekstern støj fra virksomheder, støj fra skydebaner, "Miljømåling - ekstern støj" 2004 Miljøstyrelsen Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger 2003 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport 54/2003 - Delrapport 3 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Tekniske aspekter 2003 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport 52/2003 - Delrapport 1 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Gennemgang af miljøreguleringen med fokus på sundhedsaspekterne 2003 Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 843 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj 2003 Miljøstyrelsen Notat fra vejstøjgruppen Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ekstern støj i byomdannelsesområder 2003 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2003 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Digitale lagringsmedier til brug ved støjmålinger 2003 Referencelaboratoriet Orientering nr. 34 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vejledning om måling af støj fra vejtrafik 2002 Vejdirektoratet m.fl. Vejdirektoratet. Rapport nr. 238, 2002 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Shooting ranges: Prediction of Noise 2002 Nordtest NT ACOU 099 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Sekundære parametre i støjmålinger 2002 Referencelaboratoriet Orientering nr. 33 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis 2002 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport 2/2002 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af vejtrafikstøj - en manual 2002 Vejdirektoratet m.fl. Vejdirektoratet. Rapport nr. 240, 2002 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner 2002 Miljøministeriet BEK nr. 468 af 13/06/2002 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra varelevering til butikker 2001 Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 596 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og forslag til bestemmelse af genetillæggets størrelse 2001 Referencelaboratoriet Orientering nr. 32 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Forslag til revideret objektiv metode til bestemmelse af tydeligheden af toner i støj 2001 Referencelaboratoriet Orientering nr. 31 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vurdering og præsentation af måle- og beregningsresultater 2000 Referencelaboratoriet Orientering nr. 29 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måleudstyr hos de godkendte laboratorier 2000 Referencelaboratoriet Orientering nr. 30 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjskærme - eksempler og erfaringer 1999 Vejdirektoratet m.fl. Vejdirektoratet. Rapport nr. 182, 1999 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måleudstyr til måling af infralyd, lavfrekvent lyd og vibrationer 1999 Referencelaboratoriet Orientering nr. 28 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
J.nr. M 4014-0002 af 1. marts 1999 1999 Miljøstyrelsen Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. om Forsvarets øvelsesbaner Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
J.nr. M 171/185-0001 af 3. juni 1998 1998 Miljøstyrelsen Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. om skydebaner Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser - supplement til vejledningen 1998 Miljøstyrelsen Tillæg 3 til vejledning nr. 5/1994 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser - Revision af støj- og præstationsdatabase for propelfly med maksimal startvægt under 5.700 kg 1998 Miljøstyrelsen Tillæg 2 til vejledning nr. 5/1994 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregningsmodel for vejtrafikstøj. Revideret 1996 1998 Vejdirektoratet m.fl. Vejdirektoratet. Rapport 178, revideret 1996 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (1998) 1998 Miljøministeriet BEK nr. 1057 af 14/12/1998 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser - rettelser, Tillæg 1-3 1997 Miljøstyrelsen Tillæg 1-3 til vejledning nr. 5/1994 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser - rettelser, Tillæg 1-1 1997 Miljøstyrelsen Tillæg 1-1 til vejledning nr. 5/1994 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vurdering af sammensat støj 1997 Referencelaboratoriet Orientering nr. 27 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vurdering af lavfrekvent støj fra færger – 2 1997 Miljøstyrelsen Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 10/1997 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj og vibrationer fra jernbaner, 2. udgave 1997 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1997 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra motorsportsbaner 1997 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1997 (2. udgave) Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser - rettelser, Tillæg 1-2 1997 Miljøstyrelsen Tillæg 1-2 til vejledning nr. 5/1994 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, 1997 (inkl. rettelse) 1997 Miljøstyrelsen Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsesområder, September 1997 1997 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8/1997 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (1997) 1997 Miljøministeriet BEK nr. 922 af 5/12/1997 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (Hurtigfærgebekendtgørelsen) 1997 Miljøministeriet BEK nr. 821 af 23/10/1997 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder 1996 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Tilsyn med virksomheder (1995) 1995 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1995 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Skydebaner, Marts 1995 1995 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1995 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Miljøstyrelsens nye flystøjvejledning 1995 Referencelaboratoriet Orientering nr. 25 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måling af støj fra vindmøller, korrektion for baggrundsstøj, august 1995 1995 Referencelaboratoriet Brev fra Referencelaboratoriet til godkendte og akkrediterede støjlaboratorier Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning og måling af støj fra skydebaner 1995 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Afskærmning og isolering mod vejstøj, december 1995 1995 Miljøstyrelsen Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 15/1995 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ubestemthed på støjberegninger/målinger 1994 Miljøstyrelsen MST Hyrdebrev Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra vindmøller (1994) 1994 Referencelaboratoriet Orientering nr. 22 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj fra flyvepladser 1994 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måling eller beregning af ekstern støj 1994 Referencelaboratoriet Orientering nr. 24 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vejledning fra Miljøstyrelsen "Godkendelse af listevirksomheder" 1993 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1993 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måling af støj fra skorstene 1993 Referencelaboratoriet Orientering nr. 21 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Fælles nordisk beregningsmetode 1993 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Rapportering af støjberegninger 1992 Referencelaboratoriet Orientering nr. 18 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ubestemthed ved støjmålinger 1991 Referencelaboratoriet Orientering nr. 16 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ny meteorologisk ramme for måling af ekstern støj fra virksomheder 1991 Lydteknisk Institut Rapport nr. 148/1991 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måling af hørbare toner i støj 1991 Referencelaboratoriet Orientering nr. 13 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Industrial plants: Noise emission 1991 Nordtest NT-ACOU 080 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Buildings: Vibration and shock, evaluation of annoyance 1991 Nordtest NT ACOU 082 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af impulsstøj 1991 Referencelaboratoriet Orientering nr. 15 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (1991) 1991 Miljøministeriet BEK nr. 304 af 14/5/1991 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr 1990 Referencelaboratoriet Orientering nr. 12 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vibrationer fra jernbaner 1989 Referencelaboratoriet Orientering nr. 10 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjdatabogen Del 3: Kørsel og intern transport 1989 Lydteknisk Institut Støjdatabogen Del 3: Kørsel og intern transport Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Udstyr til vindmåling 1988 Referencelaboratoriet Orientering nr. 7 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Om miljøgodkendelse af vindmøller og vindmølleparker 1988 Miljøstyrelsen Brev til amtsrådene af 28. april 1988 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Infralyd i det eksterne miljø 1986 Referencelaboratoriet Orientering nr. 5 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Vindgenereret baggrundsstøj 1985 Referencelaboratoriet Orientering nr. 2 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Indendørs måling af virksomhedsstøj 1985 Referencelaboratoriet Orientering nr. 3 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af støj fra jernbaner 1985 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1985 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Trafikstøj i boligområder 1984 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1984 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Måling af ekstern støj fra virksomheder 1984 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ekstern støj fra virksomheder (1984, +tillæg 2017) 1984 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Beregning af ekstern støj 1984 Referencelaboratoriet Orientering nr. 1 Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støjkortlægning. Vejledning og signaturer 1983 Miljøstyrelsen Miljøplanforudsætninger Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Retningslinjer for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø 1983 Miljøstyrelsen Nyt fra Miljøstyrelsen (NFM2 1983) Supplerende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Støj og lugt fra restaurationer 1982 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1982 Gældende
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Ekstern støj fra virksomheder (1974) 1974 Miljøstyrelsen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1974 Udgået
Emne Titel Dato Udgiver Publikation Status
Forureningsrådets støjudvalg 1971 Forureningsrådets betænkning fra 1971 Udgået
Back To Top